A A+ A++

Dokumenty

STATUT
SZKOŁYPODSTAWOWEJ
wchodzącej w skład
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Rybczewicach Drugich

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie:
1) Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
2) Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
5) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
6) Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
7) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
8) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
10) RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);
12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);
17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
19) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155);
21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r. poz. 1147)
22) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322);
23) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655);
24) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
25) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).
26) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dz. U. z 2014 r. poz. 1157).
27) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)
28) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 175 poz. 1042).
29) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.).
30) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843)
31) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1.


Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) ,,Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w której prowadzone są dotychczasowe klasy publicznego Gimnazjum, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich;
2) „oddziale przedszkolnym”- należy przez to oddziały zorganizowane w szkole, w których dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym;
3) ,,Zespole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich (ZSO) w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa z dotychczasowymi klasami publicznego Gimnazjum, Zespół Wychowania Przedszkolnego oraz Oddział Przedszkolny;
4) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) „Dyrektorze Zespołu, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy Zespołu;
6) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Rybczewicach Drugich;
7) „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły podstawowej i dotychczasowych klas gimnazjalnych;
8) „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (forma pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielana uczniowi);
9) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;
10) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu;
11) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Lublinie;
12) „organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Rybczewice;
13) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.


ROZDZIAŁ II
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWEJ
§ 2.


1. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich.
2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich.
3. Siedziba szkoły mieści się w Rybczewicach Drugich 119a, 21-065 Rybczewice.
4. Organem prowadzącym jest Gmina Rybczewice
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kurator Oświaty w Lublinie.
6. Szkoła jest jednostką budżetową.
8. Granice obwodu szkoły ( miejscowości)
Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Częstoborowice, Izdebno – Kolonia, Izdebno, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Bazar, Zygmuntów, Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno – Kolonia, Wygnanowice, Choiny.
§ 3.
1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i składa się z dwóch etapów:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.
2. Szkoła organizuje i prowadzi oddziały wychowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.
3. W Publicznej Szkole Podstawowej w Rybczewicach Drugich prowadzone są klasy publicznego Gimnazjum w Rybczewicach Drugich (do wygaśnięcia w roku szkolnym 2018/2019).
4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
§ 4.


1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach
1) Fizyczny obszar rozwoju dziecka;
2) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;
3) Społeczny obszar rozwoju dziecka;
4) Poznawczy obszar rozwoju dziecka.
4. Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.
5. W oddziale przedszkolnym nie stosuje się żadnych zabiegów leczniczych, nie podaje leków, z wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy.
6. Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.
7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.
8. Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.
9. W oddziale przedszkolnym organizowana jest nauka religii lub etyki na życzenie rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami .
10. Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.
11. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej realizowane jest poprzez:
1) wychowawczo-edukacyjne zajęcia grupowe,
2) organizację imprez i uroczystości w oddziale przedszkolnym o charakterze patriotycznym,
3) udział w uroczystościach świąt państwowych i religijnych,
4) udział w ważnych dla środowiska lokalnego i regionu wydarzeniach.

ROZDZIAŁ IV
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5.


1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu
1) tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;
2) zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) podnoszenia, jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego,
3. Powyższe zadania dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
4) zarządzania szkołą;
5) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów.


§ 6.


1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
2) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.


§ 7.


1. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:
1) naukę poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem;
2) poznanie wymaganych pojęć i wiadomości;
3) zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
5) kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
6) kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
7) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, także w sposób integralny, to znaczy, jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie;
8) stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie europejskiej oraz w zasady życia społecznego;
9) bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnianie materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu;
10) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
2. W zakresie kształtowania umiejętności uczniów:
1) odnoszenie do praktyki, tam gdzie to możliwe, zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków w sferze konkretnych działań;
2) rozwój sprawności intelektualnych oraz osobistych zainteresowań;
3) kształtowanie umysłowych i psychicznych cech warunkujących zdolność do rozwiązywania problemów poznawczych, do projektowania działań sprawnej realizacji i odpowiedzialności za skutki, do negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, posługiwania się technikami mediacyjnymi;
4) umiejętność organizowania sobie nauki i przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własne wykształcenie;
5) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz umiejętność posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami technicznymi, właściwymi dla współczesnej cywilizacji;
6) umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji w ramach procedur demokratycznych oraz skuteczności działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, umiejętność pracy w grupie;
7) umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, zdolność do publicznych wystąpień, bezkonfliktowej prezentacji i obrony własnych opinii, znajomość różnych form, środków i metod komunikacji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce.
3. W zakresie wychowawczego wspomagania rozwoju osobowego ucznia:
1) tworzenie w szkołach środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;
2) rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
3) dążenie do podjęcia świadomości w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;
4) pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu i osiąganiu wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
5) uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;
6) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości;
7) kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz działania na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów;
8) wychowanie ku wartościom.

§ 8.


1. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.
2. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:
1) wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
2) wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na ucznia, aby lepiej radził sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiał siebie, umiał współżyć z innymi i potrafił również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuł się bezpiecznie w środowisku szkolnym. Obejmuje on następujące treści:
1) dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by uczeń mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania;
2) uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach;
3) wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń może się oprzeć w swoich wyborach;
4) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
5) wychowanie patriotyczne i obywatelskie;
6) edukacja zdrowotna i prorodzinna;
7) edukacja ekologiczna;
8) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego zdobywania wiedzy.
4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez:
1) prowadzenie nauki religii/etyki;
2) kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych i lokalnych;
3) organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
§ 9.


1. Szkoła organizuje i udziela uczniom oraz dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska dzieci;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;
4) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców
i nauczycieli;
5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
6) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
7) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
8) badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
10) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Zadania szkoły, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami, innymi szkołami czy przedszkolami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/ uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy ucznia, rodziców, dyrektora, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem/ dzieckiem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez Dyrektora za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć lub pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Potrzeba objęcia ucznia czy dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w Szkole wynika:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
7. W Szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkoły udzielają zatrudnieni:
1) Psycholog
2) Logopeda;
3) Nauczyciele
4) Nauczyciel o specjalnych kwalifikacjach.

§ 10.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem/ dzieckiem oddziału przedszkolnego oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.
2. W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów i dzieci szczególnie uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób);
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w celu podnoszenia efektywności ich nauki;
3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
4) zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb uczniów i dzieci tj.:
a) korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla uczniów i dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób.,
b) logopedycznych organizowanych dla uczniów i dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.W zajęciach może uczestniczyć do 4 osób;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla uczniów i dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób.
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu w Szkole, w tym oddziale przedszkolnym, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Szkoły. Liczba uczestników w tych zajęciach nie może przekraczać 10 osób.
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów);
6) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla dzieci i uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć edukacyjnych wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
7) porad i konsultacji.
3. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem oraz wspólnie z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym.
4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie).
5. Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w szkole czy oddziale przedszkolnym odpowiednio program wychowania przedszkolnego czy programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia).
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ ucznia w szkole.
7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
1) uczniów objętych kształceniem specjalnym;
2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem
8. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 5 niniejszego paragrafu nie może być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
9. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 4 prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów.
11.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
12. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo, tj. poradnią logopedyczną działającą przy PPP w Świdniku, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku.

§ 11.


1. W razie stwierdzenia, że uczeń/ dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku uczniów szkoły) lub dyrektora (w przypadku dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego).
2. Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,
2) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką potrzebę;
3) informuje Dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) wnioskuje do Dyrektora co do form udzielania pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin;
5) planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną;
6) informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy.
3. Dyrektor może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
4. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 wykonuje Dyrektor.
5. Dyrektor ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
7. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
8. W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w szkole (w tym w oddziale przedszkolnym), dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu, w celu jego rozwiązania.
9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla tych uczniów/ dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy opinii z zastrzeżeniem § 10 ust. 7 pkt 2 .

§ 12.


1. Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym.
2. Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia).
5) integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ uczniami pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
3. W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka czy ucznia organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.
4. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń bądź nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony przez Dyrektora.
5. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu, przy czym o terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka/ ucznia gdyż mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Należy pamiętać, że osoby biorące udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania poruszanych tam spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia/ dziecka, jego rodziców, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem, a także innych osób uczestniczących w tym spotkaniu.
6.Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zwany dalej „programem”, którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
7. W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci/ uczniów.
8. Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
9. Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.
10. Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
11. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki:
1) o jeden rok - na I etapie edukacyjnym,
2) o dwa lata - na II etapie edukacyjnym;
12. Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic ucznia, wychowawca klasy, nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
13. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego składany jest do zespołu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
14. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
2) zgody rodziców ucznia.
15. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.
16. Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
17. W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów pomocy nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, oraz za zgodą organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
18. Nauczyciele, o których mowa w ust. 17:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz realizują zintegrowane działania i zajęcia wyznaczone przez Dyrektora;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
4) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne

§ 13.


1.W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
1) uczeń (za zgodą rodziców);
2) rodzice ucznia;
3) wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek (za zgodą rodziców).
5. Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.
6. Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

ROZDZIAŁ V
POMOC MATERIALNA
§ 14.


1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby:
1) zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji;
2) umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;
3) wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium MEN).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.
5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu materiałów edukacyjnych.
7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.
8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.
9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.
11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.
12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
16. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym określa się w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
17. Rada Gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
20. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III szkoły podstawowej oraz uczniom oddziału klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
21. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III szkoły podstawowej.
22.Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.
23. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel.
24. Stypendium MEN może zostać przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI
§ 15.


1. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców klas i rodziców oraz wywiadówki.
2. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
3. Organizowanie przez wychowawcę klasy i dyrekcję Zespołu spotkań rodziców odbywa się minimum cztery razy w ciągu roku szkolnego,
4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w klasie;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo- profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:
a) na wywiadówkach,
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, przy czym konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
c) w kontaktach z psychologiem szkolnym, logopedą
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

ROZDZIAŁ VII
ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE
§ 16.


Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rady Rodziców;
4) Samorządy Uczniowskie.

§ 17.


Dyrektor
1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami;
2) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą;
3) będąc nauczycielem sprawuje nadzór pedagogiczny oraz przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6) wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 5 niniejszego ustępu, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
7) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć zorganizowanych przez szkołę;
9) określa w porozumieniu z radą pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów oddziałów gimnazjalnych;
10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
11) współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;
12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji (w szczególności harcerskich);
13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
14) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w szkole;
15) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz planuje i przeprowadza działania mające na celu poprawę jakości udzielanej pomocy;
16) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
17) opracowuje projekt arkusza organizacji szkoły;
18) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
19) właściwie gospodaruje mieniem szkoły;
20) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
3. Dyrektor Zespołu utworzył, (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego rady szkoły oraz rady pedagogicznej- w szkole)stanowisko wicedyrektora.
4.W przypadku nieobecności Dyrektor Zespołu zastępuje go wicedyrektor.

§ 18.


Rada Pedagogiczna
1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele szkoły (również oddziału przedszkolnego).
2. Rada pedagogiczna posiada regulamin swej działalności stanowiący odrębny dokument, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.
3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych; w szkole po ich zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
6) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej;
7) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do statutu.
8) Uchwalenie Programu Wychowawco-Profilaktycznego szkoły we współpracy z Radą Rodziców
5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych);
2) wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
3) szkolny zestaw programów nauczania
4) propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) powierzenie stanowiska wicedyrektora.
6. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora lub z innych funkcji kierowniczych w Zespole;
2)Deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach np. komisja konkursowa na stanowisko wicedyrektora
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych w Zespole;
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Zespołu.
7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 19.


Rada Rodziców
1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły oraz rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
Regulamin Rady rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły
4. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
5. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
3) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
4) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
5) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
6) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły;
7) współpraca ze środowiskiem lokalnym;
8) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu;
9) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym;
10) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną, i w związku z tym ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków;
11) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu oddziału oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz oddziału i szkoły;
12) opiniowanie decyzji Dyrektora Zespołu o dopuszczenie do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.
13) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
6. Rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§ 20.


Samorząd Uczniowski
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
5.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, poprzez współprace ze Szkolnym Kołem Wolontariatu

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 21.


1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządem Uczniowskimi i Radą Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
2. Organami właściwymi do rozwiązywania konfliktów w szkole są:
1) Organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny – spory między organami szkoły a Dyrektorem.
2) Dyrektor Zespołu – spory między organami szkoły.
3) Rada Samorządu Uczniowskiego – spory między uczniami.
4) W przypadku sporu – uczeń nauczyciel – spór rozstrzyga komisja w składzie: Dyrektor, Rada Samorządu Uczniowskiego, wychowawca, w obecności zainteresowanych stron. Na wniosek rodziców spór może być rozstrzygnięty w ich obecności.
3. Sprawy sporne między organami działającymi w Zespole rozstrzygane są w drodze negocjacji.
4. Sytuacje konfliktowe wynikające z działalności statutowej powstałe między podmiotami Zespołu rozstrzygane są przez mediacje.
5. Prowadzenie mediacji oraz podejmowanie rozstrzygnięć należy do Dyrektora Zespołu.
6. Przy rozpatrywaniu oficjalnie zarejestrowanych skarg i wniosków, przyjmuje się następujący tryb postępowania:
1) Skarga lub wniosek musi być złożona w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
2) Skargi i wnioski złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.
3) Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się w oparciu o stosowne przepisy administracyjne.

Rozdział IX
Organizacja oddziału przedszkolnego
§ 22.

1. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego:
1) do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 5- 6 lat;
2) w pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 6- letnie z obwodu szkoły realizujące obowiązkowe, roczne przygotowanie przedszkolne;
3) dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 9 lat;
4) na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym;
5) w przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie) Dyrektor jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Dziecko z poza obwodu szkoły realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem jest złożenie przez rodziców wniosku o kontynuację edukacji w klasie I.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do oddziału przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami.
4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do oddziałów przedszkolnych określa organ prowadzący.
5. Dzieci nie będące obywatelami polski są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
6. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzona jest na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz uchwały Rady Gminy Rybczewice, przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora.
7. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

§ 23.

1. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie.
2. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale prowadzona jest w oparciu
o program wychowania przedszkolnego zgodny z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego.
3. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań, uwzględniając propozycje rodziców w tym zakresie.
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wskazany nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci z tego oddziału.
Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
Podstawowe formy działalności oddziału przedszkolnego stanowią:
1) zajęcia edukacyjne prowadzone z całą grupą,
2) zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,
3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce,
4) zajęcia dodatkowe,
5) spontaniczna działalność dzieci,
6) prace porządkowe i samoobsługowe,
7) współpraca z rodzicami, placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami podstawowymi, instytucjami działającymi na rzecz dziecka, rodziny.
10. Godzina prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut.
11. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć rewalidacyjnych czy zajęć religii, powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut
12. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych określają odrębne przepisy.
13. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci. Decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach podejmują rodzice.
14. Na życzenie rodziców w oddziale przedszkolnym może być organizowana nauka religii, zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzieci uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych organizowanych w oddziale pozostają pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
15. Dzieci nie uczestniczące w nauce religii lub zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela oddziału

§ 24.


1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) akceptacji.
2. Dziecko ma obowiązek:
1) nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce,
2) sprzątać po zabawie miejsce zabawy,
3) dzielić się zabawkami z rówieśnikami,
4) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,
5) nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo na wycieczce na spacerze, podczas wspólnej zabawy
6) przestrzegać zasad higieny osobistej,
7) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne

ROZDZIAŁ X
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 25.


1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.
3. Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na:
1) przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego;
2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
4. W dniach wolnych, o których mowa w ust. 3 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa w ust. 3, Dyrektor Zespołu może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

§ 26.


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.
2. W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji szkoły (po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe) zostaje przekazany organowi prowadzącemu Szkołę.
3. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja danego roku.
4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
2) informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach nauczycieli;
3) liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w poszczególnych oddziałach;
5) tygodniowe wymiary godzin poszczególnych zajęć w szkole;
6) liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
7) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej;
5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 27.

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział.
2. W ciągu całego etapu edukacyjnego oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
3. Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.
4. Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział klas I- III jeśli w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale zwiększy się ponad liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.
5. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Zespołu może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale maksymalnie do 27 uczniów.
6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
7. W sytuacji gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;
8. Formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (dla uczniów klasy VII i VIII)
7) nauka religii;
8) zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” (dla uczniów klas IV- VIII oraz oddziałów gimnazjalnych).
9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
10. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym (2 godzin na ucznia).
11. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I- III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
12. W klasach IV- VIII oraz oddziałach gimnazjalnych obowiązuje podział na grupy:
1) na obowiązkowych zajęciach komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 osoby oraz liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej);
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego);
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń (w tym laboratoryjnych)- w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub między klasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów z tym, że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, między klasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych,liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 20 uczniów, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych).

§28.
Wychowanie fizyczne

1. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w formie:
1) zajęć klasowo- lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo) oraz
2) zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo- lekcyjne.
2. Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i między klasowych.
3. Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do wyboru z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
4. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

§ 29.
Wychowanie do życia w rodzinie

1. Zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” realizuje się w klasach IV- VIII (przy czym zajęć tych nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym).
2. Na realizację zajęć, o których mowa powyżej przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców).
3. Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach liczących nie więcej niż 28 uczniów.
4. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawiona zostaje pełna informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkania odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu.
5. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły jego rezygnację z udziału w tych zajęciach w formie pisemnej.
6. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 30.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

1. W szkole funkcjonuje system doradztwa edukacyjno-zawodowego, którego celem w szczególności jest:
1) zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz
minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych wyborów;
2) zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych działań;
3) udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego;
4) doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniom niepełnosprawnym;
5) obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji;
6) zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia.
2. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe w formie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju zawodowego przez wszystkich nauczycieli, w tym doradcę zawodowego oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Realizacja doradztwa edukacyjno- zawodowego odbywa się:
1) według opracowanego szkolnego programu doradztwa zawodowego
2) w formie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie programu doradztwa
zawodowego zaproponowanego przez nauczyciela realizującego te zajęcia i
dopuszczonego do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
4. Strukturę i zakres oraz formę szkolnego programu doradztwa zawodowego określa dokument o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ).
5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego uwzględnia następujące obszary działań doradczych:
1) poznanie siebie, własnych zasobów
2) kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje
3) zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy;
4) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ścieżki
edukacyjno-zawodowej
6. Działania podejmowane w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego mają formę wieloletniego programu.
7. Zakres Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego obejmuje:
1) zadania jego realizatorów (w ramach planu pracy na dany rok szkolny)
2) czas i miejsce realizacji zadań (w harmonogramie działań na dany rok szkolny)
3) metody i narzędzia pracy (adekwatne do zaplanowanych tematów zajęć)
4) oczekiwane efekty (m.in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach
uczniów);
5) sposoby ewaluacji (np. rozmowy indywidualne, ankiety);
6) sposób organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w
tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców w obszarze doradztwa edukacyjno-
zawodowego;
7) spis instytucji do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego.
8. Przed opracowaniem szkolnego programu doradztwa zawodowego przeprowadza się diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców.
9. W wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego określa się w szczególności:
1) tytuł – nazwę;
2) podstawy prawne;
3) wstęp (założenia);
4) cele ogólne i szczegółowe;
5) adresatów;
6) koordynatora i osoby odpowiedzialne za realizację programu;
7) treści i czas realizacji;
8) organizację programu;
9) metody i formy pracy doradczej;
10) rolę i zadania osób realizujących WSDZ (dyrektora, doradcy zawodowego)
11) przewidywane rezultaty (efekty);
12) ocenę i ewaluację;
13) załączniki (scenariusze zajęć).
10. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły. Planowanie i
koordynację doradztwa dyrektor powierza doradcy zawodowemu zatrudnionemu w
szkole.
11. Oprócz planowania i koordynowania doradztwa doradca zawodowy odpowiada za:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i
podjęcia roli zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współprace z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w
zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
12. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej prowadzą także nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w
szkole.
13. Doradca zawodowy dokumentuje swoją pracę odpowiednio do realizowanej formy pracy.
Jest zobowiązany prowadzić dziennik zajęć zgodnie z przepisami w sprawie sposobu
prowadzenia przebiegu nauczania przez publiczne szkoły.


§ 31.
Stołówka szkolna

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
2. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych w formie cateringu.
3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS w Rybczewicach;
3) pracownicy zatrudnieni w szkole.
4. Opłaty za obiady reguluje się za pośrednictwem banku na podstawie wystawionej faktury.
5. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie najpóźniej w dniu nieobecności.
6. Organ prowadzący szkołę (lub dyrektor na mocy upoważnienia) może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych.
7. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny Regulamin Stołówki.

§ 32.
Świetlica szkolna


1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (na wniosek rodziców), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności szkoła organizuje świetlicę, której zasady pracy określa stosowny regulamin zatwierdzony przez Dyrektora..
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
4. W przypadku szkoły z oddziałami integracyjnymi/ szkoły integracyjnej liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.
5. Zadaniem nauczycieli świetlicy w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej w stosunku do uczestników świetlicy jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa w nauce i zabawie;
2) organizowanie zajęć świetlicowych pod kątem prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży;
3) organizowanie pomocy w nauce;
4) współpraca z nauczycielami i rodzicami pod kątem jednolitego oddziaływania wychowawczego;
5) zapewnienie opieki uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii;
6) wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą;
7) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem zajęć;
8) dbanie o estetyczny wygląd sali;
9) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości;
10) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami, opracowanie planu pracy, prowadzenie dokumentacji - dziennika zajęć świetlicy.
6. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor Zespołu.
7. Świetlica prowadzi zajęcia według własnego planu zgodnego z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły;
8. Świetlica działa w godzinach, które ustala Dyrektor Zespołu w danym roku szkolnym w zależności od potrzeb rodziców i uczniów.

§ 33.
Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
1) uczniowie – na podstawie karty czytelnika;
2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły – na podstawie legitymacji służbowych;
3) rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,
4) inne osoby za zgodą Dyrektora.
3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
4. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor Zespołu, który:
1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,
2) zatrudnia wykwalifikowanego pracownika,
3) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,
4) zatwierdza regulamin biblioteki,
5) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza.
5. Rada Pedagogiczna:
1) analizuje stan czytelnictwa (dwa razy w roku),
2) opiniuje regulamin biblioteki,
3) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.
6. Nauczyciele i wychowawcy:
1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
2) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
3) współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
4) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
5) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów
7. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

§34.


1. Funkcje i zadania biblioteki:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
3) pomoc w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
5) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
6) współudział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek,
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształcenie ich kultury czytelniczej.
9) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli
10) gromadzenie dokumentów regulujących pracę szkoły
11) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (wycieczki edukacyjne, imprezy edukacyjne, koła zainteresowań).
2. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1) W zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów(książek, czasopism, poradników,filmów)
b) udzielanie informacji,
c) poradnictwo w doborze lektur,
d) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji – współudział w realizacji ścieżki edukacja czytelnicza i medialna,
e) umożliwianie uczniom poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią komputerową
f) prowadzenie działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów i promujących czytelnictwo (konkursy i akcje czytelnicze, wystawki książek)
g) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,
h) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów
i) kształcenie kultury czytelniczej
j) tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów
k) pomoc uczniom mającym trudności w nauce
l) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (wycieczki edukacyjne, imprezy edukacyjne, koła zainteresowań)
m) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się
2) W zakresie prac organizacyjno-technicznych:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencja i opracowanie zbiorów,
c) selekcja zbiorów,
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi),
e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, półroczna i roczna),
f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
3) Inne obowiązki i uprawnienia
a) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością
c) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami
d) współpraca z rodzicami
e) współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi
f) proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej
3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami:
1) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów
2) przygotowanie uczniów do samokształcenia
3) stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi
4) indywidualne rozmowy z czytelnikami
4. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami:
1) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym
2) współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwołanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno - bibliograficznego
3) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów
4) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły
5) uczestniczenie w pracy zespołu humanistycznego
5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami:
1) informowanie rodziców o działaniach biblioteki na stronie internetowej szkoły
2) pomoc w doborze literatury
3) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (Biblioteczka Rodzica)
4) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów za pośrednictwem wychowawców
5) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci
6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami:
1) wypożyczenia międzybiblioteczne
2) wymiana wiedzy i doświadczeń
3) wymiana informacji o imprezach czytelniczych
4) wymiana informacji o zbiorach

§ 35.


1. Lokal biblioteki składa się a dwóch pomieszczeń – wypożyczalni i czytelni.
2. W jednym z pomieszczeń Biblioteki stworzono Szkolne Centrum Informacyjne.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów;
4) korzystanie ze stanowisk komputerowych;
5) korzystanie z kserokopiarki, drukarek dla potrzeb szkoły.

§ 36.


1. Udostępnianie zbiorów odbywa się 30 godzin tygodniowo. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor.
2. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, w czasie przerw i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

ROZDZIAŁ XI
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
§ 37.


1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 38.
Informowanie rodziców


1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub nauczyciela przedmiotu.

§ 39.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

1. Nauczyciel jest obowiązany:
1) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych;
2) Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe), o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii,, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, b i c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole,
e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii.
2. Dyrektor zwalnia ucznia:
1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;
2) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” .

§ 40.


Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
§ 41.
Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

1. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców.
2. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
3. Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie zajęć edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je (ogólnie) z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności.
4. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
5. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
6. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.
7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane również rodzicom przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;
2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.
8. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi.
9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.
10. Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po wniesieniu prośby.
12. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy z jego strony;
2) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;
12. W przypadku uzasadniania rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel powinien odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania.
13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu również dokumentację dotyczącą:
1) egzaminu klasyfikacyjnego;
2) egzaminu poprawkowego;
3) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub
4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
14. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w ust. 13 odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor, który należy złożyć w sekretariacie szkoły.
15. Dyrektor wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w ust. 13. Dokumentacja ta udostępniana jest w obecności Dyrektora Zespołu lub w obecności upoważnionego nauczyciela.
16. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w ust. 13 odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.

§ 42.
Oceny bieżące


1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. W klasach I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem „+”(z wyłączeniem oceny celującej) i „–”(z wyłączeniem oceny niedostatecznej):
6 – celujący
5 – bardzo dobry
4 – dobry
3 – dostateczny
2 – dopuszczający
1 – niedostateczny

§ 43.


1. Ocenianie śródroczne i roczne ma charakter opisowy, dokonywane jest na podstawie wnikliwej obserwacji rozwoju ucznia.
2. Śródroczna i roczna ocena aktywności ucznia uwzględnia następujące edukacje:
A) polonistyczna:
a) mówienie i słuchanie,
b) czytanie i opracowywanie tekstów,
c) pisanie z pamięci i ze słuchu oraz pisanie samodzielnych prac.
B) matematyczna:
a) technika liczenia,
b) rozwiązywanie zadań z treścią,
c) wiadomości z zakresu geometrii,
d) umiejętności praktyczne.
C) społeczno-przyrodnicza:
a) wypowiedzi ustne (strona merytoryczna),
b) aktywność w czasie zajęć.
D) artystyczna:
a) aktywność,
b) włożony wysiłek,
c) estetyka prac,
d) wykonanie pracy do końca.
E) motoryczno-zdrowotna:
a) aktywność,
b) włożony wysiłek,
c) gry i zabawy: organizacja, udział, przestrzeganie zasad.

§ 44.


1. Ocena zachowania jest oceną opisową, uwzględniającą:
1) stosunek do obowiązków szkolnych,
2) kulturę osobistą,
3) aktywność w życiu klasowym i szkolnym.

§ 45.


Oceny opisowe są informacją dla rodziców i wychowawcy o:
1) efektywności procesu nauczania, uczenia się,
2) wkładzie pracy uczniów we własny rozwój, postępach uczniów

§ 46.


1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem plusów i minusów
2. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

Ocena wyrażona
słowem Ocena wyrażona
cyfrą Skrót
Celujący 6 cel
Bardzo dobry 5 bdb
Dobry 4 db
Dostateczny 3 dst
Dopuszczający 2 dop
Niedostateczny 1 ndst

§ 47.


1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu danego miesiąca, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
6. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
7. Ocenę z religii (etyki) wystawia się zgodnie ze skalą, o której mowa w ust. 10 umieszcza się ją na świadectwie szkolnym bezpośrednio pod oceną zachowania i nie ma ona wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
10. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
12. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.
14. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
15. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 48.


Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następujących ogólnych kryteriów oceniania.
OCENA TAKSONOMIA CELÓW NAUCZANIA
Poziom wymagań Zakres wiadomości zapamiętanych Poziom rozumienia wiadomości Stopień rozwoju umiejętności Sposób przekazu
NIEDOSTATECZNY (1) ndst.
1) Nieznajomość treści programo-wych ko-niecznych w dalszym uczeniu się przed¬miotu. 1) Zupełny brak ro¬zumienia treści ko¬niecznych. 1) Zupełny brak umie¬jętno¬ści stosowania wiedzy nawet w sytu¬acjach typo¬wych, wg podanego sche¬matu i z pomocą nauczy-ciela. 1) Bardzo liczne błędy w wypowie¬dzi powo¬dujące jej niekomuni-katyw¬ność; rażąco nie-poradny styl.
2) Duże trudności w posługiwaniu się języ¬kiem lite-rackim (w mowie i piśmie).
DOPUSZCZAJĄCY (2) dop Podstawowy (P) (K+P)
Konieczny (K) 1) Pojęcia, defini¬cje, wzory, fakty, twier-dzenia nie¬zbędne w uczeniu się danego przed-miotu i uży¬teczne w życiu co¬dzien-nym. 1) Elementarne rozu¬mienie ko-niecznych treści nauczania, pro-stych tekstów i pole¬ceń.
2) Wiedza ściśle od¬twórcza.
3) Wiadomości luźno zestawione. 1) Odtwórcze wskazy¬wanie przykładów omówionych zjawisk.
2) Ogólnikowe opisy¬wanie najistotniejszych elemen¬tów poznanych procesów.
3) Rozwiązywanie sche¬matycznych zadań (dopusz-czalna pomoc nauczyciela). 1) Liczne błędy (nie powodujące jednak niezrozu-miałości wy¬po-wiedzi), niepo-radny styl.
2) Trudności w wy¬sławianiu się.
DOSTATECZNY (3) dst

Podstawowy (P) 1) Treści progra-mowe:
- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu; często powtarzające się w programie naucza¬nia,
- o niewielkim stopniu złożono-ści, przystępne nawet dla ucznia mało zdolnego,
- przydatne w sy-tu¬acjach szkolnych i pozaszkolnych. 1) Rozumienie pod¬stawowych treści programo-wych (wyja-śnianie ważniejszych zja-wisk z pomocą nauczyciela, wy-po¬wiadanie defini¬cji „swoimi sło¬wami”, wskazy¬wanie przykła¬dów i kontrprzykła-dów).
2) Wiadomości pod¬stawowe lo-gicznie powiązane. 1) Stosowanie wiado¬mości w sytuacjach typowych i z pomocą nauczyciela.
2) Przekształcanie jed¬nej formy wypowiedzi w inną.
3) Opisywanie i cha¬raktery¬zowanie zja¬wisk.
4) klasyfikowanie obiektów wg określo¬nych zasad.
5) Rozwiązywanie zadań wg podanego schematu. 1) Komunika-tywny język wy-powiedzi (nie-wielkie i nieliczne błędy); dopuszcza się styl zbliżony do potocznego, niejednorodny.
DOBRY (4) db

(PP) Ponadpodstawowy (K+P+R+D) Rozszerzający (R) 1) Całość treści prze¬widzianych w progra¬mie naucza¬nia, istot-nych w strukturze przed¬miotu, w tym treści:
- dość złożone,
- przydatne, ale nie niezbędne w dal¬szym opanowywa¬niu mate¬riału przedmiotowego,
- użyteczne w dzia¬łal¬ności szkolnej i po-zaszkolnej. 1) Poprawne rozu¬mie¬nie poznawa¬nych treści (wyja-śnianie istoty reguł i zasad; rozstrzyganie, czy dany obiekt wchodzi w zakres pojęcia, czy nie; poprawne posłu-giwanie się termi¬nolo¬gią)
2) Wiadomości po¬wiązane w logiczną całość. 1) Stosowanie wiadomo¬ści w sytuacjach nowych (teo¬retycznych i prak¬tycznych) inspirowane przez nauczy¬ciela.
2) Wskazywanie skut¬ków i przyczyn zdarzeń i proce¬sów.
3) Dokonywanie analizy danych.
4) Porównywanie zja¬wisk (trafne wyszukiwa¬nie ana-logii i przeci-wieństw).
5) Korzystanie z różnych źródeł wiedzy. 1) Poprawny język i styl wypowiedzi (dopuszczalne usterki stylistyczne).
2) Podstawowe prawa i zjawiska opisywane z zasto¬sowaniem termino¬logii naukowej.
BARDZO DOBRY (5) bdb

Dopełniający (D) 1) Całość treści prze¬widzianych w progra¬mie naucza¬nia, w tym wia¬domości:
- złożone, trudne do opanowania,
- wymagające ko-rzy¬stania z róż-nych źró¬deł,
- pośrednio uży-teczne w życiu pozaszkol¬nym. 1) Właściwe ro-zumie¬nie istoty treści pro¬gramo-wych (wyja-śnianie zjawisk, reguł, pojęć bez ingeren¬cji nauczyciela; swo-bodne prze-twarzanie infor-macji).
2) Wiadomości po¬wiązane w lo-giczną całość. 1) Samodzielne i twór¬cze wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań.
2) Wnioskowanie i uogól¬nianie.
3) Syntezowanie i po¬rząd¬kowanie wiedzy.
4) Dowodzenie, dys¬kuto¬wanie, uzasadnia¬nie.
5) Ocenianie (postę-powania bohatera czy postaci histo-rycznej, przebiegu wyda¬rzeń, wartości czyjegoś roz-wiązania problemu) dokonywane samo-dzielnie przez ucznia, a nie odtwo-rzone z lek¬cji). 1) Poprawny język i styl wypowiedzi ustnych i pisemnych.
2) Właściwe posługiwanie się terminologią naukową.
CELUJĄCY (6) cel

Wykraczający (W) 1) Treści:
- całość treści przewidziana w programie nauczania,
- mające charakter naukowy,
- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, będące wyra¬zem jego indywidual-nych zainteresowań. 1) Pełne rozumie-nie treści progra-mowych oraz wia¬domości zdo-by¬tych samodzielnie.
2) Samodzielne wyja¬śnianie po-znawanych zja-wisk. 1) Rozwiązywanie pro¬blemu wg własnego orygi-nalnego pomysłu.
2) Dojrzałe i samo-dzielne wartościo¬wanie.
3) Sprawne wiązanie i wy-korzystywanie wia-domości z różnych dziedzin i przed-mio¬tów. 1) Poprawny język i styl wypowiedzi ust-nych i pisem-nych.
2) Właściwe i swo¬bodne posłu-giwanie się termi¬nologią na-ukową.

§49.


Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego. Uczeń winien być oceniany za różne formy aktywności szkolnej.

§50.


Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu lub zeszytu ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

§51.


Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę zaakceptowaną przez ucznia.

§ 52.


Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie Dyrektor po otrzymaniu od nauczyciela pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania dla każdej klasy.

§ 53.
Ocena klasyfikacyjna zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
2. Śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

§ 54.

1. Szczegółowe kryteria ustalania oceny zachowania.

ZACHOWANIE OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
spełnia następujące kryteria: ponadto spełnia 2 z następujących kryteriów:
WZOROWE
(wz.) 1) spełnia wymagania na ocenę dobrą przewidzianą w pkt. od 1 do 15,
2) godnie reprezentuje szkołę,
3) jest taktowny, tolerancyjny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,
4) w ciągu półrocza nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej i nie ma spóźnień nieusprawiedliwionych,
5) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
1) osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.,
2) ma 100% frekwencję,
3) w ciągu całego roku szkolnego aktywnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego,
4) wnosi innowacyjne pomysły i rozwiązania (w ramach organizacji uczniowskich),
5) jest aktywnym wolontariuszem.
BARDZO DOBRE
(bdb.) 1) spełnia wymagania na ocenę dobrą, przewidzianą w pkt.
od 1) do 15),
2) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością,
1) bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach itp.,
2) jest członkiem organizacji szkolnych,
3) bierze udział w akcjach charytatywnych,
4) 100% frekwencja.
DOBRE
(db.) 1) rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne,
2) dba o honor szkoły i tradycję,
3) osiąga adekwatne do swoich możliwości wyniki w nauce,
4) jest punktualny i dotrzymuje ustalonych terminów,
5) wykonuje powierzone mu zadania,
6) postępuje uczciwie,
7) uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
8) właściwie reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
9) nie uchybia godności innych osób i własnej,
10) szanuje cudzą i własną pracę, mienie publiczne i prywatne,
11) pomaga kolegom,
12) jest taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się zachować kulturę słowa, umie dyskutować,
13) nie ulega nałogom,
14) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany,
15) dba o bezpieczeństwo innych i własne,
16) w ciągu półrocza nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych i (lub) nie więcej niż 7 spóźnień nieusprawiedliwionych.
17) współpracuje z zespołem realizującym projekt gimnazjalny,
wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania

POPRAWNE
(popr.) 1) poprawnie wypełnia obowiązki szkolne,
2) osiąga wyniki w nauce przeciętne w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy,
3) zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania,
4) zdarza się (kilka razy), że nie postępuje zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareaguje na ewidentny przejaw zła, czasami uchybia godności innych osób lub własnej,
5) zdarza się, iż nie wykazuje dostatecznego szacunku dla pracy cudzej lub własnej, naraża na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne,
6) zdarza mu się zachować nietaktownie, ale reaguje na zwracanie mu uwagi,
7) jest mało aktywny w życiu klasy, szkoły i środowiska mimo zachęty ze strony nauczycieli,
8) stara się nie ulegać nałogom,
9) stara się dbać o higienę i estetykę ubioru, ale zdarza się, że jego wygląd budzi zastrzeżenia,
10) czasami nie przestrzega przepisów prawa szkolnego, ale reaguje na zwracanie mu uwagi,
11) w ciągu półrocza ma nie więcej niż 8-12 godzin nieusprawiedliwionych i (lub) nie więcej niż 8-10 spóźnień nieusprawiedliwionych.
12) współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
NIEODPOWIEDNIE
(ndp.) 1) często nie wypełnia obowiązków szkolnych,
2) osiąga niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy,
3) zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań,
4) jego postępowanie jest często sprzeczne z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec przejawów zła,
5) nie szanuje godności innych ludzi i własnej,
6) nie widzi potrzeby szanowania pracy, niszczy mienie publiczne lub prywatne,
7) bierze udział w pobiciach, wymuszeniach, kradzieżach i innych wybrykach chuligańskich na terenie szkoły lub poza nią,
8) ulega nałogom,
9) swym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów,
10) jest nietaktowny, wulgarny i arogancki, agresywny w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
11) ma od 13 -16 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 11-15 spóznień nieusprawiedliwionych,
12) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

NAGANNE
(ng.) 1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
2) jego wyniki w nauce są rażąco niskie w stosunku do swoich możliwości,
3) nie dotrzymuje ustalonych terminów,
4) lekceważy powierzone mu zadania,
5) jego postępowanie jest sprzeczne z zasadami i uczciwością,
6) uwłacza godności innych ludzi,
7) nie szanuje cudzej pracy i niszczy mienie publiczne,
8) bierze udział w pobiciach, wymuszeniach, kradzieżach, wybrykach chuligańskich na terenie szkoły i poza nią (łamie prawo),
9) ulega nałogom,
10) swym nagannym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów,
11) jest wulgarny, arogancki, a nawet agresywny w stosunku do kolegów i osób dorosłych,
12) stanowi potencjalne zagrożenie dla innych,
13) ma więcej niż 17 godzin nieusprawiedliwionych i więcej niż 16 spóźnień nieusprawiedliwionych,
14) stosowane wobec niego różnorodne środki zaradcze nie przynoszą spodziewanych efektów,
15) odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

§ 55.


1. Za pisemne prace kontrolne uznaje się każdą kontrolną pracę pisemną ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzoną z całą klasą.
2. Pisemne prace kontrolne dzielimy na:
1) sprawdziany - pisemne prace kontrolne obejmujące większe partie materiału,
2) kartkówki - krótkie pisemne prace kontrolne obejmujące materiał z trzech ostatnich jednostek tematycznych.

§ 56.


1. Sprawdziany zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Nauczyciel planując sprawdzian, podaje zakres treści nauczania, jaki będzie sprawdzany.
3. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom nie więcej niż trzy sprawdziany i nie więcej niż jeden dziennie.
4. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać do końca roku szkolnego wszystkie sprawdziany i kartkówki.
5. Pisemne prace kontrolne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
6. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to zalicza go w formie zaakceptowanej przez prowadzącego przedmiot.

§ 57.


1. Uczniowie mają prawo zapoznać się w szkole ze sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi pracami kontrolnymi.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia pisemne prace kontrolne ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek i indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia.
2. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z §42, ust 13-16 dotyczącym uzasadniania oceny bieżącej, oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzać kopie, notatki, odpisy.
3. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych sprawdzianów nie można wynosić poza teren szkoły.

§ 58.


Klasy I-III Szkoły Podstawowej:
1. Częstotliwość kontrolnych prac pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.
2. Sprawdzenie pisemnych prac kontrolnych jest równoznaczne ze sformułowaniem oceny z zastosowaniem kryteriów zgodnych z przedmiotowymi zasadami oceniania.

§ 59

.
Klasy IV- VIII i klasy dotychczasowego gimnazjum
1. Poprawa oceny niedostatecznej ze sprawdzianu może nastąpić tylko raz, w formie zaakceptowanej przez prowadzącego przedmiot, w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac.
2. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania oceny ze sprawdzianu wpisuje się do dziennika.
3. Nauczyciel ustala ocenę z pisemnej pracy kontrolnej na podstawie kryteriów zawartych w PZO.
4. Za daną pisemną pracę kontrolną uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę z przedmiotu.
5. Jeżeli w zestawie poleceń są zadania „na szóstkę” i uczeń wykonał je poprawnie, ale nie wykonał wszystkich poleceń z zestawu obowiązkowego, zadania „szóstkowe” wchodzą do podstawy oceny.

§ 60.


1. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad.
3. Uczeń oddziału gimnazjalnego jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
4. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać poza te treści albo mieć charakter interdyscyplinarny.
5. Dyrektor Zespołu, na pisemny umotywowany wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
6. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego uzyskuje promocję do klasy wyższej lub kończy szkołę. Na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
1) odpowiedzialności za własne postępy;
2) podejmowania grupowych pomysłów;
3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) umiejętności stosowania teorii w praktyce
8. Realizacja projektu ma na celu:
1) rozwój samoorganizacji i kreatywności;
2) przygotowanie do publicznych wystąpień;
3) naukę samodzielności i podejmowania aktywności;
9. Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.
10. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 2;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
11. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 10.
12. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.
13. Przy wystawianiu oceny nauczyciel uwzględnia samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.
14. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
15. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w WZO uwzględniają jego udział w projekcie.
16. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 61.
Procedura podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną ocena klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę, a uczeń chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane , może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji.
2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.
3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Zespołu nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.
8. Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.
9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców ,dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.
10. Dyrektor wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.
11. Dyrektor może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor jest przewodniczącym tego zespołu.
12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.
13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:
1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;
2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
14.Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

§ 62.
Egzamin klasyfikacyjny


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
5. Termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 5 może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym przez Dyrektora Zespołu.
7. Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych natomiast egzamin z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.
10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również:
1) uczeń realizujący indywidualny tok nauki;
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust, 3, 4 oraz ust. 10 pkt 1, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, przeprowadza komisja w skład której wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu lub wyznaczony przez niego nauczyciel– jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin..
13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.
14. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze obserwatorów).
15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin
2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) uzyskaną ocenę.
17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 64.
20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 63.
Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych


1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę z danych zajęć edukacyjnych;
2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5 Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem przy czym nie może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.
8. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor albo wyznaczony przez niego nauczyciel- jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor wyznaczony przez niego nauczyciel - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców,
f) psycholog.
9. Na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
b) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),
b) termin sprawdzianu,
c) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego).
2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
12. Protokoły, o których mowa w ust. 11 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy IV oraz w oddziałach gimnazjalnych), która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

§ 64.
Egzamin poprawkowy


1. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz uczeń oddziałów gimnazjalnych), który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu, w skład której wchodzą:
1) dyrektor albo wyznaczony przez niego nauczyciel- przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin poprawkowy;
2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustalona ocena klasyfikacyjna.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu, nie później jednak niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio daną klasę z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna (z zastrzeżeniem § 64 ust. 14.).

§ 65.
Promowanie


1. Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III na wniosek:
1) wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub
2) rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.
3. Na wniosek
1) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub
2) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia
rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz uczeń oddziałów gimnazjalnych) otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 65 ust. 10.
5. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
6. Uczeń, który nie otrzymał promocji (nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 4 do klasy programowo wyższej, powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem § 65 ust. 10 (promowany warunkowo).
7. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz uczeń oddziałów gimnazjalnych), który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
10. Uczeń kończy szkołę jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych).
11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatnią klasę i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza.
14. Uczeń klasy III gimnazjalnej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej w roku szkolnym 2017/ 2018 powtarza tę klasę i przystępuje do egzaminu gimnazjalnego roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza.
15. Uczeń klasy II gimnazjalnej, który nie otrzymał w roku szkolnym 2017/ 2018 promocji do klasy III gimnazjalnej, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
16. Uczeń klasy III gimnazjalnej, który nie ukończył szkoły w roku szkolnym 2018/ 2019, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

§ 66.
Egzamin ósmoklasisty oraz egzamin gimnazjalny

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. W klasie trzeciej gimnazjalnej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.
3. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiednio egzamin ósmoklasisty czy egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
4. Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego:
1) termin główny- miesiąc kwiecień;
2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów) w terminie dodatkowym;
2) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego czy jego części lub przerwał egzamin- przystępuje do niego (do poziomu odpowiedniej części) w terminie dodatkowym.
6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty bądź egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów) w przypadku egzaminu ósmoklasisty bądź do danej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021:
a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;
b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;
c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;
2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:
a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;
b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;
c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;
d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)- w trzecim dniu egzaminu.
8. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części (z których każda jest przeprowadzana innego dnia) i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- poziom podstawowy lub rozszerzony.
9. Uczeń przystępuje do odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
10. Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane są egzaminy, o których mowa powyżej, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację:
1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej:
a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;
b) wskazującą przedmiot do wyboru;
c) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.
2) w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych:
a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego;
b) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym;
c) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do części pierwszej lub drugiej egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym
11. Nie później niż 3 miesiące przed terminem powyższych egzaminów rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację o;
1) zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji, lub rezygnacji z przestąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w języku mniejszości narodowej/ etnicznej/ języku regionalnym- w przypadku uczniów szkoły podstawowej;
2) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji z przestąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym czy rezygnacji z przystąpienia do części pierwszej lub drugiej egzaminu w języku mniejszości narodowej/ etnicznej/ języku regionalnym- w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych.
12. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w trzech kolejnych dniach przy czym:
1) egzamin z języka polskiego trwa 120 minut;
2) z matematyki- 100 minut;
3) z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut.
13. Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia przy czym:
1) część pierwsza- humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a) języka polskiego - trwa 90 minut;
b) historii i wiedzy o społeczeństwie - trwa 60 minut.
2) część druga- matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:
a) matematyki - trwa 90 minut;
b) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii - trwa 60 minut.
3) część trzecia obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i część trzecia na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.
14. Za organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w niniejszym paragrafie odpowiada dyrektor.
15. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego dyrektor powołuje zespół egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg każdego z tych egzaminów.
16. Zadania zespołów, o których mowa w ust. 15 oraz przewodniczących tych zespołów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
17. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.
18. W czasie trwania egzaminu:
1) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i przybory pomocnicze.
2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).
3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
19. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
20. Uczeń , który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego.
21. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 20 może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego (lub jego części) przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Zespołu).
22. Uczeń posiadający:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;
3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
23. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
24. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
25. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do tych egzaminów w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
26. Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w ust. 22 do 25 niniejszego paragrafu o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminów, o których mowa w niniejszym paragrafie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.
27. Dostosowanie formy egzaminów dla ucznia, o którym mowa w ust. 22 pkt 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia.
28. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 22 pkt 1- 3 oraz ust. 23 do 25 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego;
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego, nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
29. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty czy egzaminem gimnazjalnym ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty bądź egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z egzaminów z tych przedmiotóww przypadku egzaminu ósmoklasisty bądź z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.
30. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 29 jest równoznaczne z otrzymaniem z danego przedmiotu (w przypadku egzaminu ósmoklasisty) lub zakresu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego- najwyższej oceny.
31. Wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach (ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).
32. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują wynik z:
1) języka polskiego;
2) matematyki;
3) języka obcego nowożytnego;
4) przedmiotu do wyboru.
33. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego obejmują:
1) wynik z języka polskiego;
2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) wynik z matematyki;
4) wynik z przedmiotów przyrodniczych;
5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym- jeśli uczeń do tej części egzaminu przystępował.
34. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa w § 65 ust. 10;
2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową komisje egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków, o których mowa w § 65 ust. 10;
35. Wynik egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły
36. Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy tworzą zespół egzaminatorów z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.
37. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali egzaminacyjnej lub
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom
- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu, z danej części, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego.
38. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem Dyrektora Zespołu, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu w przypadku egzaminu ósmoklasisty lub z danej części w przypadku egzaminu gimnazjalnego.
39. Uczeń lub jego rodzice:
1) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu bądź z danej części;
2) mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty czy egzaminu gimnazjalnego naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia
- na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44zzy ustawy o systemie oświaty

§ 67.
Wgląd do ocenionej pracy


1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu.
2. Podczas dokonywania wglądu:
1) Zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań;
2) Uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy egzaminacyjnej.
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu.

ROZDZIAŁ XII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 68.


1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. W Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora, którego powołuje Dyrektor, wyznaczając mu zakres obowiązków.
4. Zakres kompetencji Wicedyrektora:
1) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,
2) odpowiada za przygotowanie projektów następujących dokumentów:
a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
b) kalendarz imprez szkolnych,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi,
4) przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli uczących matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii,
5) wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
6) kontroluje prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów oraz spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,
7) opracowuje materiały analityczne oraz oceniające efekty kształcenia i wychowania,
8) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu.
5. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

§ 69.


1. W Zespole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:
1) sekretarz szkoły
2) referent administracyjny,
3) konserwator,
4) sprzątaczka,
2. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor.

§ 70.


Obsługę finansową Zespołu zapewnia organ prowadzący na podstawie pisemnego powierzenia tych obowiązków przez Dyrektora.

§ 71


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski – klasowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Praca przebiega w oparciu o plany pracy nauczycieli, w szczególności wiąże się z:
1) odpowiedzialnością za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów,
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
3) dbałością o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie wszystkich uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,
6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,
8) przeciwdziałaniem agresji wśród uczniów,
9) przeciwdziałaniem uzależnieniom wśród młodzieży.

§ 72


1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Na terenie Zespołu działają następujące zespoły przedmiotowe:
1) zespół edukacji wczesnoszkolnej,
2) zespół humanistyczny,
3) zespół matematyczno – przyrodniczy,
4) zespół języków obcych,
5) zespół wychowania fizycznego
6) zespół edukacji przedszkolnej
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu przewodniczący.
3. Zespól przedmiotowy działa w oparciu o plan pracy opracowany we wrześniu każdego roku szkolnego.
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) ustalenie i przedstawienie dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) przedstawienie dyrektorowi propozycji:
a) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy I- III;
b) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV- VIII;
c) materiałów ćwiczeniowych.
3) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów przy
wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników nauczania;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących nauczycieli;
6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów;
7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
8) prowadzenie lekcji otwartych;
9) wymiana doświadczeń;
10) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów;
11) tworzenie dokumentacji szkolnej.

§ 73


1. Dyrektor może tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
3. Funkcjonowanie zespołów problemowo – zadaniowego związane jest ze statutową działalnością Zespołu.

§ 74


1. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył funkcję wychowawcy klasy, zobowiązany jest do planowej realizacji celów wychowawczych szkoły.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, w tym projektów edukacyjnych
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca klasy:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
4) inspiruje nauczycieli do pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz mającymi różne trudności i niepowodzenia,
5) nawiązuje współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
c) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
7) odpowiada za całokształt życia zespołu klasowego, rozwiązując bieżące problemy wychowawcze zespołu, jak również indywidualne uczniów,
8) w swojej pracy wychowawczej jest zobowiązany do kontaktowania się z rodzicami uczniów zarówno poprzez organizowanie ogólnych zebrań rodziców, jak i spotkań indywidualnych,
9) ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych na ogólnie przyjętych zasadach.
10) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dokonuje wychowawca klasy, na podstawie bezpośredniej rozmowy z rodzicami lub przedstawionych dokumentów, a w szczególności:
a) zaświadczeń lekarskich,
b) wezwań urzędowych,
c) pisemnych wniosków rodziców, zawierających wyjaśnienie przyczyny nieobecności.
4. Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedstawione wychowawcy nie później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności, w przeciwnym razie wychowawca ma prawo uznać nieobecność za nieusprawiedliwioną. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie bezpośredniej rozmowy lub pisemnej prośby rodziców, zawierającej powód zwolnienia. Decyzje o zwolnieniu ucznia podejmuje wychowawca (a w razie jego nieobecności – nauczyciel zajęć, z których uczeń chce się zwolnić) po uwzględnieniu podanej przyczyny. Ucznia zwolnionego w danym dniu z lekcji obowiązują wszystkie pisemne prace domowe zadane na ten dzień. Prośbę o usprawiedliwienie spóźnienia można przedstawić ustnie w bieżącym dniu lub najdalej następnego.

§ 75.


1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci/ uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn ich niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu i uczestnictwie w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym dzieci/ uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 76.


Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz ich poziomu językowego;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów;
3) udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci/ uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ XIII
UCZNIOWIE

§ 77


1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i umiejętności,
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki również podczas zajęć pozalekcyjnych,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole,
11) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz do informacji o sposobie ich załatwienia,
12) zwracania się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, Dyrektora Zespołu, Rady Rodziców we wszystkich istotnych sprawach osobistych i uzyskania od nich pomocy w różnych trudnych sytuacjach życiowych,
13) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach, itp., zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
14) odpoczynku w czasie przerw między lekcjami,
15) powiadamiania go przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu z uwzględnieniem, że:
a) w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian,
b) w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
c) niezapowiedziane kartkówki i sprawdziany nie powinny sięgać dalej niż trzy jednostki tematyczne wstecz,
16) opieki socjalnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
17) zwracania się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w pracach domowych,
18) otrzymania ocenionych prac pisemnych do wglądu w okresie 14 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu,
19) informacji o uzyskanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania na tydzień przed śródrocznym (rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej; o grożących ocenach niedostatecznych śródrocznych (rocznych) uczeń i jego rodzice winni być poinformowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (zapis w dzienniku potwierdzający ten fakt),
20) odwołania się do Dyrektora Zespołu od udzielonej mu przez wychowawcę kary za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego,
21) zwolnienia w szczególnych przypadkach z zajęć lekcyjnych z zachowaniem następujących zasad:
a) z danej lekcji u nauczyciela, z którym aktualnie ma zajęcia,
b) z całego dnia u wychowawcy,
22) uczennicy w ciąży szkoła udzieli urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończe¬nia przez nią edukacji zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o pla¬nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery¬wania ciąży;
23) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, jakie mu przysługują w przypadku naruszania jego praw.
24) odwołania się od narzuconych na niego kar.

§ 78.

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA


1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora.
2. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, jego rodzica, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
3. Skargi są wnoszone pisemnie.
4. Skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
6. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
7. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
8. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

§ 79


1. Uczeń ma obowiązek:
1) wypełniać polecenia Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przestrzegać obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia w sprawach dotyczących zachowania i bezpieczeństwa,
2) znać Statut ZSO i przestrzegać postanowień w nim zawartych,
3) podporządkować się wszystkim regulaminom określającym sposób korzystania z mienia i pomieszczeń szkolnych,
4) stosować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły w sprawach dotyczących zachowania i bezpieczeństwa,
5) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Nie spóźniać się na lekcje bez ważnego powodu,
6) uczestniczyć w lekcji w sposób pełny, na miarę swoich możliwości psychofizycznych,
7) przestrzegać prawa innych uczniów do pełnego korzystania z lekcji,
8) systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych: posiadać potrzebne przybory, materiały, mieć odrobione zadania domowe,
9) brać udział we wszystkich zajęciach objętych jego planem zajęć i usprawiedliwiać się z nieobecności,
10) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę,
11) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,
12) przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
13) uzupełniać braki wynikające z absencji,
14) pozostawać – w czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między lekcjami – na terenie szkoły (budynek szkolny, boiskoszkolne, szkolne centrum informacyjne),
15) aktualnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych przewidzianych planem i programem danej klasy,
16) systematycznie uczyć się i pracować nad własnym rozwojem,
17) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny,
18) troszczyć się o honor i dobre imię szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycję,
19) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, a w szczególności:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
c) ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
d) szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
e) naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
f) korzystać właściwie z dóbr kultury, środowiska przyrodniczego,
g) szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze.
20) współpracować z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania,
21) postępować w sposób uczciwy, prawy i prawdomówny,
22) kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej,
23) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
24) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,
25) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
26) ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu,
27) w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w rozkładzie zajęć ucznia.
28) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,
29) przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,
30) dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów,
31) zachowywać się w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu, kolegów i innych osób.
32) zrekompensować umyślnie wyrządzoną szkodę w sposób uzgodniony z wychowawcą lub dyrektorem szkoły oraz z rodzicami.
33) informować pracowników szkoły o przejawach wandalizmu, zagrożeniu bezpieczeństwa lub braku poszanowania godności innych osób.
34) dbać o mienie szkoły, własne i kolegów.

§ 80.


Uczeń nie może:
1) przebywać na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem działania środków odurzających,
2) palić tytoniu, pić alkoholu, zażywać środków odurzających w szkole i poza nią,
3) posiadać tytoniu, alkoholu i przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz materiałów wpływających negatywnie na rozwój osobowy uczniów,
4) znęcać się fizycznie i psychicznie nad innymi, zastraszać uczniów i pracowników szkoły.

§ 81


1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) pracę społeczną,
3) wzorową postawę,
4) osiągnięcia sportowe.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1) pochwała wychowawcy,
2) pochwała opiekuna organizacji uczniowskich,
3) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
4) dyplom uznania od Dyrektora,
5) list pochwalny dla rodziców,
6) nagrody rzeczowe,
7) wpis do „Honorowej Księgi” Zespołu.
4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

§ 82
Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 83


Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody.
1. Uczniowie, rodzice, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą wnieść w formie pisemnej zastrzeżenia do przyznanej uczniowi nagrody, bezpośrednio do dyrektora w terminie 7 dni od dnia jej przyznania.
2. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, przewodniczącym Samorządu Szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 14 dni i podejmuje decyzję dotyczącą prawidłowości jej przyznania.
3. Od decyzji podjętej przez dyrektora odwołanie nie przysługuje.
4. O podjętej decyzji dyrektor informuje pisemnie osobę wnoszącą zastrzeżenia oraz ucznia nagrodzonego.

§ 84


1. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy bez udziału klasy,
2) nagana ustna wychowawcy wobec klasy,
3) wezwanie rodziców przez wychowawcę,
4) pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,
5) upomnienie lub nagana Dyrektora Zespołu,
6) pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji,
7) obniżenie oceny zachowania – do najniższej włącznie,
2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
3. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
4. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora w terminie dwóch dni.
5. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
6. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 85.
PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY


1. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
3) wchodzi w konflikt z prawem;
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;
6) dokonuje kradzieży;
7) demoralizuje innych uczniów;
8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.

§ 86.


1. W przypadkach, o których mowa w §85 uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów. Procedura w tym wypadku wygląda następująco:
1) nauczyciel przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów. Przygotowaną dokumentację wnioskodawca przekazuje Dyrektorowi;
2) dyrektor bada, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, za który można ucznia skreślić z listy uczniów;
3) dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją, przedstawia wniosek o skreślenie z listy uczniów do zaopiniowania samorządowi uczniowskiemu. Samorząd wyraża swoją opinię na piśmie;
4) dyrektor zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej, a w protokole z posiedzenia powinny się znaleźć wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów;
5) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Może wybrać dowolnego nauczyciela z rady pedagogicznej, przedstawiciela samorządu uczniowskiego lub innego ucznia;
6) rada pedagogiczna powinna przedyskutować, czy:
a) wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia,
b) uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi,
c) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze,
d) udzielono mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.,
7) rada pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą skreślenia ucznia z listy uczniów;
8) dyrektor bada zgodność uchwały rady pedagogicznej z przepisami prawa oświatowego, po czym podejmuje na piśmie decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów;
9) decyzja o skreśleniu powinna zawierać:
a) numer, oznaczenie organu wydającego decyzję, datę wydania,
b) oznaczenie strony, której decyzja dotyczy (ucznia)
c) podstawę prawną
d) treść decyzji (rozstrzygnięcie),
e) uzasadnienie decyzji: faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie), prawne (powołanie się na statut szkoły - dokładna treść zapisu w statucie),
f) pouczenie o prawie do odwołania,
g) podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji,
10) uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji (kuratora oświaty), za pośrednictwem dyrektora, w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia (nie zaś wydania) decyzji;
11) przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu;
12) jeżeli uczeń wniesie odwołanie, Dyrektor w terminie 7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty;
13) jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie;
14) jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę. Decyzja wydana przez kuratora oświaty może być przez stronę zaskarżona do sądu administracyjnego;
15) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
16) rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach:
a) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
b) dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami,
c) ze względu na ważny interes społeczny,
d) ze względu na wyjątkowy interes strony.
17) rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

§ 87.


1. Codzienny strój szkolny powinien być skromny, schludny, bez emblematów propagujących treści antywychowawcze i znieważające symbole państwowe i religijne, sprzecznych z ogólnie przyjętym systemem wartości i norm społecznych.
2. Pozostałe elementy stroju i wyglądu należy dostosować do ogólnie przyjętego wizerunku ucznia, tj. unikać wyzywającego makijażu, niestosownej i zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, kolczykowania i tatuowania ciała.
3. Zakazuje się umieszczania wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach, plecakach itp.
4. Uczniowie zmieniają w szkole obuwie.
5. W uroczyste dni uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym (biało-granatowym, biało-czarnym), noszą wizytowe obuwie.
6. Na zajęciach wychowania fizycznego oraz podczas zawodów sportowych obowiązuje strój sportowy, ustalony z nauczycielem.
7. Wszystkie przedmioty wartościowe uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność.

§ 88.
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

1. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw nie wolno używać telefonów komórkowych bez względu na wykorzystywaną funkcję urządzenia. Podczas pobytu w szkole telefony komórkowe powinny być wyłączone. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
2. W przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych nauczyciel ma prawo zabezpieczyć telefon i zwrócić go rodzicowi ucznia.
3. Zajęć lekcyjnych nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody nauczycieli (i innych pracowników szkoły).
4. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzaczy MP3.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
6. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w „klasowym zeszycie uwag”;
2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
3) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy;
4) Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
7. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.
8. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).
9. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia.


ROZDZIAŁ XIV
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW.
§ 89.


1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach – nie wolno uczniów zostawiać bez opieki
3. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminamipomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.).
4. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p/ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie.
5. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
6. W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
7. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
9. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagowaćna niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych);
3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek
i innych urządzeń i dekoracji szkolnych;
4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych;
5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw;
6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły- w szczególności
w toaletach i szatniach sportowych;
7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku
i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
10. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby dyżurującej.
11. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych.
12. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły.
13. Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób nieupoważnionych.
14. Uczniom nie uczestniczącym w nauce religii lub zajęciach dodatkowych szkoła zapewnia zajęcia wychowawcze.
15. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
16.Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub Dyrektora.
17.Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, nauczyciel, Dyrektor. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.
18. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia musi:
1) sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć
2) zadbać o dobrą organizacje zajęć
3) zadbać o zdyscyplinowanie uczniów
4) dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów
5) asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie;
19. Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów sportowych.
20. W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.
20. Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być zwolniony w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić jego rodziców.
21. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
22. Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.
23. Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu prowadzącego) zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich zdrowiu.
24. W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 23 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
25. Szkoła posiada programy chroniące przed treściami niepożądanymi w internecie. (w czasie korzystania z dostępu do Internetu zapewnia zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego ucznia,)

§ 90.
ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI PODCZAS ZAJĘĆ POZA TERENEM SZKOŁY


1. Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele, organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców . Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.
2. Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej 1 opiekun dla grupy 30 uczniów.
3. Każdy nauczyciel organizujący jednostkę lekcyjną poza terenem szkoły zgłasza wyjścia dyrektorowi i wpisuje się do „Zeszytu wyjść”.
4. Jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
5. Na udział w wycieczce z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów.
6. Wszystkie wycieczki wymagają wypełnienia „Karty wycieczki’’.
7. Nie wolno organizować wycieczek podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
8. Opiekunem wycieczki może być oprócz nauczyciela każda osoba pełnoletnia
(po uzyskaniu zgody Dyrektora).
9. Wszystkie wycieczki organizowane w szkole odbywają się zgodnie ze szkolnym regulaminem wycieczek.

ROZDZIAŁ XV
Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu
§ 91.

1. Formą realizacji wolontariatu jest:
1) Szkolne Koło Wolontariatu prazy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach w skład którego wchodzą uczniowie Zespołu;
2. Działania w zakresie wolontariatu:
1) Opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy;
2) Akcja ,,Twój dar serca dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie”;
3) Akcja ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”;
4) Wsparcie misji Kościoła (Salezjański Ośrodek Misyjny);
5) Akcja na rzecz potrzebujących w krajach dotkniętych wojną, klęskami żywiołowymi;
6) Akcje na rzecz chorych i potrzebujących;
7) Akcja dokarmiania zwierząt;
8) Organizacja i prezentacja Jasełek dla lokalnej społeczności;
9) Akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom” (w Przedszkolu);
10) Prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach pomocy koleżeńskiej;
11) Inne okolicznościowe akcje charytatywne organizowane na terenie Szkoły.
Wolontariat w szkole
1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu.
2. Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
3. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do koła mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
4. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu:
1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
8) promowanie idei wolontariatu;
9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

5. Wolontariusze:
1) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
2) wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
3) warunkiem wstąpienia do Koła Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
4) po wstąpieniu do Koła wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
5) członkowie koła mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
6) członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
7) członek koła wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
8) członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
9) każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
10) każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
11) każdy członek Koła jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła;

6. Struktura organizacyjna Szkolnego Koła Wolontariatu.
1) Kołem Wolontariatu opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
7. Koordynator Koła ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;

8. Formy działalności:
1) działania na rzecz środowiska szkolnego;
2) działania na rzecz środowiska lokalnego;
3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.

9. Na każdy rok szkolny koordynator koła wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

10. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność koła podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze i w zakładce na stronie WWW zso Rybczewice

11. Nagradzanie wolontariuszy
1) Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;
2) Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale … statutu szkoły;
3) Formy nagradzania:
a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
b) pochwała koordynatora
c) przyznanie dodatkowo 2 pkt. w procesie rekrutacyjnym do szkół średnich
d) przyznanie dyplomu,
e) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
f) pisemne podziękowanie do rodziców, listy gratulacyjne
g) uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć podwyższoną ocenę z zachowania
h) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

12. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.
13. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.

ROZDZIAŁ XVI
Postanowienia końcowe
§ 92.


1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogiczneji rady rodziców.
3. Szkoła może wprowadzać innowacje i eksperymenty pedagogiczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły lub podniesienie skuteczności kształcenia. Innowacje lub eksperymenty mogą obejmować całą szkołę, oddział lub grupę. Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.

§ 93.

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
2. Do ceremoniału szkolnego należy
1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2) Ślubowanie klas pierwszych.
3) Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły.
4) Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
3. Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
1) Uroczystość odbywa się w świetlicy szkolnej lub na boisku.
2) Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich.
3) Uroczystość składa się z:
a) części oficjalnej:
 wprowadzenie sztandaru,
 odśpiewanie hymnu państwowego,
 okolicznościowych przemówień,
b) części artystycznej przygotowanej przez uczniów,
c) części końcowej:
 odśpiewanie hymnu szkoły,
 wyprowadzenie sztandaru.
4. Każdego roku do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych.
1) Uroczystość ma miejsce w świetlicy szkolnej i jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski.
2) Uczniowie występują w strojach odświętnych.
3) Podczas wyżej wymienionej uroczystości występują następujące elementy symboliki szkolnej: ślubowanie na sztandar szkoły, symboliczne pasowanie na ucznia.
5. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku szkolnego na zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.
1) Uroczystość odbywa się w świetlicy szkolnej.
2) Uczniowie występują w strojach odświętnych.
3) Uroczystość składa się z:
a) części oficjalnej:
 wprowadzenie sztandaru,
 odśpiewanie hymnu państwowego,
 okolicznościowych przemówień,
 wręczenie przez Dyrektora listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych absolwentów,
 wręczenie przez Dyrektora najlepszym absolwentom, świadectw ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagród książkowych i rzeczowych,
 wpis najlepszych absolwentów do Księgi Honorowej szkoły,
b) części artystycznej przygotowanej przez uczniów,
c) części końcowej:
 odśpiewanie hymnu szkoły,
 wyprowadzenie sztandaru.
6. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.
1) Uroczystość odbywa się w świetlicy szkolnej.
2) Uczniowie występują w strojach odświętnych.
3) Uroczystość składa się z:
a) części oficjalnej:
 wprowadzenie sztandaru,
 odśpiewanie hymnu państwowego,
 okolicznościowych przemówień,
 wręczenie przez Dyrektora najlepszym uczniom świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych,
b) części artystycznej przygotowanej przez uczniów,
c) części końcowej:
 odśpiewanie hymnu szkoły,
 wyprowadzenie sztandaru.
4) Pozostałe świadectwa wręczane są uczniom przez wychowawców podczas spotkań w klasach.


§ 94.


1. Szkoła posiada i używa pieczęci urzędowej, zawierającą nazwę Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Stemple szkoły wchodzącej w skład Zespołu posiadają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład Zespołu podaje się nazwę tej szkoły; nazwa Zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§ 95.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 96.

1. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne muszą być z nim zgodne.
2. Dokonywanie zmian w statucie następuje przez nowelizację statutu uchwałą Rady Pedagogicznej.
3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 97

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia


Metryka strony:

Osoba publikująca: Krzysztof Suszek
Data publikacji: 20.12.2018
Autor dokumentu: Krzysztof Suszek
Dokument z dnia: 20.12.2018
Dokument oglądany razy: 4 871
SmodBIP