A A+ A++

To jest wersja archiwalna z dnia 31.12.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany w statucie

Dokumenty

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. gen. Józefa Sobiesiaka

w Rybczewicach

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia wstępne
 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH – ORGANIZACJA PLACÓWKI
 3. Cele i zadania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach
 4. Organizacja kształcenia i wychowania
 5. Organy Zespołu i ich kompetencje
 6. Zasady współdziałania i współpracy między organami szkoły
 7. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
 8. Rozstrzyganie sporów na terenie szkoły
 9. Uczniowie Zespołu
 10. Formy i zasady sprawowania opieki nad uczniami
 11. Działalność biblioteki szkolnej
 12. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 13. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania UCZNIÓW
 14. TRADYCJE i CEREMONIAŁ SZKOŁY
 15. Postanowienia końcowe

 

Załącznik do statutu:

Załącznik Nr 1    – wewnątrzszkolny system oceniania

załacznik nr 2 – regulamin  oddziału przedszkolnego przy ZSO w Rybczewicach

ZAŁACZNIK NR 3 – REGULAMIN ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO „EKOLUDEK” PRZY ZSO W RYBCZEWICACH

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§  1

 1. Podstawę prawną opracowania Statutu stanowi art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 2. Niniejszy Statut określa zasady organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach i wraz z aktem jego powołania przez Kuratorium Oświaty w Lublinie stanowi podstawę prawną działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
 3. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach (ZSO),
 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami),
 • dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach,
 • samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski,
 • oddziale – należy przez to rozumieć klasę składającą się z uczniów uczących się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania,
 • SP – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Rybczewicach,
 • Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Rybczewicach,
 • LO – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące w Rybczewicach.

 

ROZDZIAŁ II

PODSTAWOWE INFORMACJE
O ZESPOLE Szkół Ogólnokształcących
– Organizacja PLACÓWKI

§  2

 1. Zespół nosi nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach.
 2. Zespół jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży. Siedziba szkoły mieści się w Rybczewicach Drugich 119A
 3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Rybczewice. Funkcję organu prowadzącego sprawuje Wójt Gminy Rybczewice, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rady Gminy przez obowiązujące przepisy prawne.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem pełni Kurator Oświaty w Lublinie.
 5. W skład Zespołu wchodzą:
 • Zespół Wychowania Przedszkolnego
 • Oddział Przedszkolny
 • SP,
 • Gimnazjum,
 • LO.
 1. Nauczanie w ww. typach szkół odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Dyrektor może za zgodą władz oświatowych umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnych bądź eksperymentów na warunkach określonych przepisami MEN. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych według zasad określonych w WSO.
 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
 4. Zespół jest jednostką budżetową gminy. W szkole mogą być tworzone środki specjalne. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.
 5. Zasady wydawania duplikatów oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych określają odrębne przepisy.
 6. Na zasadach określonych w ustawie w Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje.

 

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach

§  3

 1. ZSO realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające Szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a w szczególności:
  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia SP, Gimnazjum, LO i świadectwa maturalnego,
  2. przygotowuje absolwentów do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
  3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków SP, Gimnazjum, LO,
  4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  5. umożliwia kształcenie humanistycznej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania narodowego dziedzictwa kulturowego, konstytucyjnych zasad ustrojowych w duchu tolerancji i poszanowania wszystkich postaw światopoglądowych i zasad wyznaniowych,
  6. promuje chrześcijański system wartości,
  7. przygotowuje do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, daje możliwość doskonalenia się,
  8. pomaga w kształtowaniu osobowości ucznia,
  9. stwarza warunki umożliwiające właściwe komunikowanie się i działania na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli, rodziców i uczniów,
  10. w miarę posiadanych środków otacza pomocą materialną uczniów znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
  11. organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi,
  12. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną w porozumieniu ze specjalistycznymi placówkami,
  13. umożliwia uczniom realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  14. dba o bezpieczeństwo fizyczne uczniów (zgodnie z przepisami bhp),
  15. zachęca całą społeczność szkolną do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku,
  16. inspiruje nauczycieli i uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju,
  17. wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.
  18. umożliwia realizowanie projektów edukacyjnych w gimnazjum
 2. Uszczegółowienie celów i zadań Zespołu znajduje się w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki.
 3. Cele i zadania Zespołu realizują wszyscy nauczyciele i wychowawcy w toku zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych we współpracy z Samorządami Uczniowskimi i Radami Rodziców.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja kształcenia i wychowania

§  4

 1. Kształcenie i wychowanie w Zespole opiera się na pracy nauczyciela z uczniem w toku obowiązujących zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Kształcenie w Zespole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania.

 

§  5

 1. Przedmioty nauczania oraz tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów, godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły określają ramowe plany nauczania podawane do wiadomości szkół w formie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

§  6

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacyjnym Zespołu zamieszcza się w szczególności:
 1. liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
 2. ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę,
 3. liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.
 1. Projekt organizacyjny Zespołu przygotowuje Dyrektor a opiniuje go Rada Pedagogiczna.
 2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

§  7

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania.
 2. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.
 3. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. W razie zastrzeżeń do pracy wychowawczej wnoszonych przez rodziców, uczniów lub dyrekcję, Dyrektor może zmienić wychowawcę w danej klasie.

 

§  8

 1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Na zajęciach dydaktycznych wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oraz uwzględniając zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, poszczególne oddziały można podzielić na grupy.
 4. W SP, w Gimnazjum i LO podział na grupy jest obowiązkowy:
 1. na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,
 2. na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
 3. na zajęciach, o których mowa w pkt. 1 i 2 jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio, 24 lub 30 uczniów – w miarę posiadanych przez Zespół środków i za zgodą organu prowadzącego.
 4. zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym, że w LO oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych w Gimnazjum oraz grup międzyklasowych w LO.
 1. W czasie zajęć dydaktycznych uczniowie Zespołu będą zapoznawani z:
 1. programem nauczania przewidywanym do realizacji w danym semestrze lub całym roku szkolnym,
 2. wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć dydaktycznych z zasadami oceniania i zachowania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania,
 3. zagadnieniami techniki pracy umysłowej i metodami uczenia się poszczególnych przedmiotów.

 

§  9

 1. Za bezpieczeństwo uczniów na lekcjach odpowiada nauczyciel. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, powiadamiając o tym Dyrektora szkoły.
 2. W czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.
 3. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości mogą być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeb kierowani do lekarza. Uczeń chory musi być oddany pod opiekę rodziców lub opiekunów prawnych bądź szkoła powinna zapewnić mu pomoc medyczną.
 4. Zajęcia wychowania fizycznego powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
 5. Stosowane na zajęciach środki dydaktyczne i pomoce naukowe zagrażające zdrowiu lub życiu wymagają zachowania pełnego bezpieczeństwa ze strony nauczyciela i uczniów, i należy je przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu.
 6. W pracowniach, w których odbywają się zajęcia, powinien być wywieszony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy, określający ogólne zasady zachowania się oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa po zajęciach lekcyjnych dla uczniów dojeżdżających ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w szkole zorganizowana jest świetlica. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa jej regulamin.
 8. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolna procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego

 

ROZDZIAŁ V

Organy Zespołu i ich kompetencje

§  10

Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rady Rodziców (SP, Gimnazjum i LO),
 4. Samorządy Uczniowskie (SP, Gimnazjum i LO).

 

§  11

 1. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora oraz jego kompetencje określa ustawa o systemie oświaty.

 

§  12

 1. Dyrektor Zespołu wypełnia swoje obowiązki w oparciu o Ustawę o systemie oświaty oraz ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami).
 2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.

 

§  13

 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.
 2. Dyrektor zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

 

§  14

Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:
 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 4. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
 5. odpowiadanie za realizację organizacji doskonalenia zawodowego, opracowywanie wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. odpowiadanie za przeprowadzenie sprawdzianu po SP, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego,
 7. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, realizowanie jej uchwał, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym,
 8. nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym,
 9. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
 10. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz,
 11. współpracowanie z Radami Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządami Uczniowskimi,
 12. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami,
 13. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
 1. przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu,
 2. opracowywanie arkusza organizacyjnego Zespołu,
 3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
 4. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 1. W zakresie spraw finansowych:
 1. opracowywanie planu finansowego Zespołu,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 3. racjonalne realizowanie dysponowanym planem finansowym.
 1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
 1. zarządzanie majątkiem Zespołu i dbanie o powierzone mienie,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu,
 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu,
 4. organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
 5. organizowanie wyposażenia Zespołu w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,
 6. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz właściwego wykorzystania druków szkolnych,
 7. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
 1. W zakresie spraw porządkowych i bhp:
 1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole,
 2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę.
 1. W zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
 1. powierzanie stanowiska Wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
 2. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Zespołu,
 4. określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami KP, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 5. współdziałanie z zakładową organizacją związkową,
 6. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

 

§  15

Rada Pedagogiczna:

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności szkoły dotyczącej kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole (dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie).
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rad Rodziców, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
 2. uchwalanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich,
 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w LO,
 7. uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,
 2. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,
 3. powierzenie stanowiska Wicedyrektora w Zespole oraz odwoływanie z tego stanowiska,
 4. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, szkolny zestaw programów nauczania,
 5. projekt planu finansowego szkoły,
 6. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 7. propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 8. podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:
 1. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole,
 2. deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach (np. Komisja Konkursowa na stanowisko Dyrektora).
 1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Zespołu – do czasu jej utworzenia, sformułowane w przepisach prawa oświatowego, a w szczególności – uchwala i nowelizuje Statut Zespołu.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
 5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§  16

Rady Rodziców:

 1. Rady Rodziców są społecznym organem, reprezentującym ogół rodziców uczniów poszczególnych szkół.
 2. Rada Rodziców SP reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału zerowego i klas I-VI szkoły podstawowej
 3. Rada Rodziców Gimnazjum reprezentuje ogół rodziców uczniów klas I-III gimnazjum.
 4. Rada Rodziców LO reprezentuje ogół rodziców uczniów klas I-III liceum.
 5. W skład Rady Rodziców wchodzi po 1 przedstawicielu rad klasowych.
 6. Członkowie Rady Rodziców wybierani są każdego roku na pierwszym (we wrześniu) zebraniu rodziców.
 7. Na zebraniu wychowawca zapoznaje ogół rodziców uczniów swojej klasy z zadaniami rady ( na podstawie obowiązujących przepisów).
 8. Przedstawiciela swojej klasy do Rady Rodziców rodzice wybierają w tajnym głosowaniu. Wybór następuje większością głosów.
 9. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (ojciec lub matka).
 10. Dopuszcza się wybieranie osób nieobecnych, które wcześniej złożyły deklaracje do pracy w charakterze członka rady rodziców.
 11. Wychowawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić dyrektora o wynikach wyborów w kolejnym dniu roboczym, po zebraniu.
 12. Rady Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, w których określają w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli do rad klasowych.
 1. Rady Rodziców mogą występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rad rodziców należą:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 3. opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia lub wychowania w szkole.
 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§  17

Samorząd Uczniowski:

 1. W Zespole działają Samorządy Uczniowskie przy SP, Gimnazjum i LO, które tworzą wszyscy uczniowie każdej z ww. szkół.
 2. Zasady działania i wybierania organów samorządu określają regulaminy poszczególnych samorządów, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Zespołu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo organizowania działalności kulturalno-oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,
 5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 6. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 7. prawo gromadzenia i wydatkowania funduszy.
 1. Samorząd Szkolny stanowi ogół uczniów szkoły.
 2. Organizacja Samorządu Uczniowskiego odbywa się na dwóch szczeblach:
 • klasowym,        
 • ogólnoszkolnym  .

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady współdziałania i współpracy między organami szkoły

§  18

 1. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy zwołać Rady Samorządów Uczniowskich, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

§  19

 1. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mają prawo w szczególności do:
 1. uczestniczenia w tych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których rozpatruje się problemy wnoszone przez młodzież lub które dotyczą wspólnej realizacji podjętych decyzji,
 2. zgłaszania władzom szkolnym, nauczycielom i Radzie Rodziców postulatów dotyczących zajęć lekcyjnych,
 3. współdecydowania o przydziale stypendiów i innych form pomocy materialnej.
 1. Współpraca między Samorządami Uczniowskimi a Radami Rodziców:
 1. Samorządy Uczniowskie mogą przedstawiać Radom Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkół, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
 1. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
 2. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 1. formami współdziałania Rad Rodziców z Samorządami Uczniowskimi Zespołu są:
 1. wspólne spotkanie (organizowanie studniówek, uroczystości zakończenia nauki przez uczniów klasy VI SP, klas III gimnazjum, Dnia Dziecka, Dnia Sportu, zabaw choinkowych i innych) oraz inne formy kontaktu (wnioski i opinie).

 

§  20

 1. Rady Rodziców i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez:
 1. cosemestralne ogólnoszkolne spotkania rodziców z nauczycielami,
 2. organizowanie przez wychowawcę klasy i dyrekcję Zespołu spotkań rodziców minimum cztery razy w ciągu roku szkolnego,
 3. osobiste kontakty rodziców z wychowawcami klas według opracowanego terminarza i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, w miarę bieżących potrzeb.

 

§  21

 1. W ramach współpracy rodziców z wychowawcami przewiduje się:
 1. powołanie rad klasowych rodziców (trójki klasowe),
 2. współpracę z rodzicami w zakresie działalności edukacyjnej,
 3. współpracę z rodzicami w zakresie prowadzenia godzin do dyspozycji wychowawcy,
 4. współpracę z rodzicami w zakresie organizowania ogólnoszkolnych imprez, zabaw, itp.,
 5. współpracę z rodzicami w zakresie sportu, turystyki, rekreacji,
 6. współpracę z rodzicami poprzez ich udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie młodzieży uczącej się w Zespole mają prawo do:
 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danej klasie i szkole,
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
 1. z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zapoznają rodziców wychowawcy klas,
 2. z przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (sprawdzian po SP, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny) zapoznają rodziców wychowawcy klas programowo najwyższych,
 1. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania,
 2. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 3. wyrażania i przekazywania Radom Rodziców opinii na temat pracy szkoły,
 4. wglądu do ocenionej pisemnej pracy kontrolnej ucznia oraz uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny ucznia,
 5. informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów Zespołu mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pomoc ta polega na:
  1. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród rodziców,
  2. wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
  3. udzielaniu rodzicom pomocy na temat metod i form pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom,
  4. wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
  5. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§  22

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. W Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora, którego powołuje Dyrektor, wyznaczając mu zakres obowiązków.
 4. Zakres kompetencji Wicedyrektora:
 1. zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 2. odpowiada za przygotowanie projektów następujących dokumentów:
  • tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
  • kalendarz imprez szkolnych,
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi,
 4. przygotowuje projekty ocen pracy nauczycieli uczących matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii,
 5. wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
 6. kontroluje prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów oraz spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,
 7. opracowuje materiały analityczne oraz oceniające efekty kształcenia i wychowania,
 8. wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu.
 1. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

 

§  23

 1. W Zespole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:
 1. sekretarz szkoły
 2. referent administracyjny,
 3. konserwator,
 4. sprzątaczka,
 1. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor.

 

§  24

 1. Obsługę finansową Zespołu zapewnia organ prowadzący na podstawie pisemnego powierzenia tych obowiązków przez Dyrektora szkoły.

 

§  25

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski – klasowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Praca przebiega w oparciu o plany pracy nauczycieli, w szczególności wiąże się z:
 1. odpowiedzialnością za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów,
 2. prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,
 3. dbałością o pomoce naukowe i sprzęt szkolny,
 4. wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 5. bezstronnością i obiektywizmem w ocenie wszystkich uczniów oraz sprawiedliwym ich traktowaniem,
 6. udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 7. doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej,
 8. przeciwdziałaniem agresji wśród uczniów,
 9. przeciwdziałaniem uzależnieniom wśród młodzieży.
 10. prowadzeniem projektów edukacyjnych w gimnazjum

 

§  26

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Na terenie Zespołu działają następujące zespoły przedmiotowe:
  1. zespół edukacji wczesnoszkolnej,
  2. zespół humanistyczny,
  3. zespół matematyczno – przyrodniczy,
  4. zespół języków obcych,
  5. zespół wychowania fizycznego
  6. zespół edukacji przedszkolnej
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Zespołu przewodniczący.
 3. Zespól przedmiotowy działa w oparciu o plan pracy opracowany we wrześniu każdego roku szkolnego.
 4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
 3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 4. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych,
 5. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych eksperymentalnych programów nauczania.

§  27

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
 3. Funkcjonowanie zespołów problemowo – zadaniowego związane jest ze statutową działalnością Zespołu.

 

§  28

 1. Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył funkcję wychowawcy klasy, zobowiązany jest do planowej realizacji celów wychowawczych szkoły.
 2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, w tym projektów edukacyjnych
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca klasy:
 1. otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
 4. inspiruje nauczycieli do pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz mającymi różne trudności i niepowodzenia,
 5. nawiązuje współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 6. utrzymuje  kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
 3. współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 1. odpowiada za całokształt życia zespołu klasowego, rozwiązując bieżące problemy wychowawcze zespołu, jak również indywidualne uczniów,
 2. w swojej pracy wychowawczej jest zobowiązany do kontaktowania się z rodzicami uczniów zarówno poprzez organizowanie ogólnych zebrań rodziców, jak i spotkań indywidualnych,
 3. ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych na ogólnie przyjętych zasadach.
 4. usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dokonuje wychowawca klasy, na podstawie bezpośredniej rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub przedstawionych dokumentów, a w szczególności:
 1. zaświadczeń lekarskich,
 2. wezwań urzędowych,
 3. pisemnych wniosków rodziców lub prawnych opiekunów, zawierających wyjaśnienie przyczyny nieobecności.
 1. Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedstawione wychowawcy nie później niż dwa tygodnie od ostatniego dnia nieobecności, w przeciwnym razie wychowawca ma prawo uznać nieobecność za nieusprawiedliwioną. Uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie bezpośredniej rozmowy lub pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów), zawierającej powód zwolnienia. Decyzje o zwolnieniu ucznia podejmuje wychowawca (a w razie jego nieobecności – nauczyciel zajęć, z których uczeń chce się zwolnić) po uwzględnieniu podanej przyczyny. Ucznia zwolnionego w danym dniu z lekcji obowiązują wszystkie pisemne prace domowe zadane na ten dzień. Prośbę o usprawiedliwienie spóźnienia można przedstawić ustnie w bieżącym dniu lub najdalej następnego.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Rozstrzyganie sporów na terenie szkoły

§  29

 1. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rad Rodziców, wychowawców klas lub nauczycieli z Samorządami Uczniowskimi i Radami Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Organami właściwymi do rozwiązywania konfliktów w szkole są:
 1. Organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny – spory między organami szkoły a Dyrektorem.
 2. Dyrektor szkoły – spory między organami szkoły.
 3. Rady Samorządu Uczniowskiego – spory między uczniami.
 4. W przypadku sporu – uczeń nauczyciel – spór rozstrzyga komisja w składzie: Dyrektor, Rada Samorządu Uczniowskiego, wychowawca, w obecności zainteresowanych stron. Na wniosek rodziców spór może być rozstrzygnięty w ich obecności.

 

§  30

 1. Sprawy sporne między organami działającymi w Zespole rozstrzygane są w drodze negocjacji.
 2. Sytuacje konfliktowe wynikające z działalności statutowej powstałe między podmiotami Zespołu rozstrzygane są przez mediacje.
 3. Prowadzenie mediacji oraz podejmowanie rozstrzygnięć należy do Dyrektora Zespołu.
 4. Przy rozpatrywaniu oficjalnie zarejestrowanych skarg i wniosków, przyjmuje się następujący tryb postępowania:
 1. Skarga lub wniosek musi być złożona w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
 2. Skargi i wnioski złożone anonimowo nie będą rozpatrywane.
 3. Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się w oparciu o stosowne przepisy administracyjne.
 4. Przy rozpatrywaniu skarg lub wniosków, Dyrektor może zasięgać opinii Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub innego pracownika szkoły.
 5. Skargi i wnioski powinny być rozstrzygane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia.
 6. O sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

 

§  31

 1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
 1. odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 2. odpowiedzialności porządkowej,
 3. sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sadów pracy.

 

ROZDZIAŁ IX

Uczniowie Zespołu

§  32

 1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej i są podmiotem oddziaływań wszystkich nauczycieli.

§  33

 1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie  przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 2. Do Szkoły Podstawowej, która wchodzi w skład Zespołu, uczęszczają uczniowie od 6 do 13 roku życia. Dnia 01 września 2014r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2007r.(siedmiolatki) oraz urodzone do końca czerwca 2008r. (sześciolatki). Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Natomiast od 01 września 2015 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2009r.(wszystkie sześciolatki) i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008r.(siedmiolatki)
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko, które w danym roku kalendarzowym  skończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
 2. Dziecko w wieku 6 lat, które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek  rodziców.
 4. Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI, kontynuują naukę w Gimnazjum

                                                      

§  34

 1. Do Gimnazjum, które wchodzi w skład Zespołu, uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 2. Do Gimnazjum Dyrektor Zespołu przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód.
 3. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej, zaświadczenie z OKE o wynikach sprawdzianu po Szkole Podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
 4. Dyrektor Zespołu może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 6. Do Liceum Ogólnokształcącego uczęszczają uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani na podstawie Regulaminu Rekrutacji do LO.

§  35

 1. Uczeń ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i umiejętności,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 7. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 8. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
 9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki również podczas zajęć pozalekcyjnych,
 10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Zespole,
 11. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz do informacji o sposobie ich załatwienia,
 12. zwracania się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, Dyrektora Zespołu, Rady Rodziców we wszystkich istotnych sprawach osobistych i uzyskania od nich pomocy w różnych trudnych sytuacjach życiowych,
 13. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach, itp., zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 14. odpoczynku w czasie przerw między lekcjami,
 15. powiadamiania go przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianu z uwzględnieniem, że:
 1. w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian,
 2. w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
 3. niezapowiedziane kartkówki i sprawdziany nie powinny sięgać dalej niż trzy jednostki tematyczne wstecz,
 1. opieki socjalnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. zwracania się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub występujących w pracach domowych,
 3. otrzymania ocenionych prac pisemnych do wglądu w okresie 14 dni od daty przeprowadzenia sprawdzianu,
 4. informacji o uzyskanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania na tydzień przed semestralnym (końcoworocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej; o grożących ocenach niedostatecznych śródrocznych (końcoworocznych) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) winni być poinformowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (zapis w dzienniku potwierdzający ten fakt),
 5. odwołania się do Dyrektora Zespołu od udzielonej mu przez wychowawcę kary za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego,
 6. zwolnienia w szczególnych przypadkach z zajęć lekcyjnych z zachowaniem następujących zasad:
 1. z danej lekcji u nauczyciela, z którym aktualnie ma zajęcia,
 2. z całego dnia u wychowawcy,
 1. uczennicy w ciąży szkoła udzieli urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończe­nia przez nią edukacji zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993r. o pla­nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przery­wania ciąży (Dz. U. Nr 17 poz. 78 z późniejszymi zmianami),
 2. wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach, jakie mu przysługują w przypadku naruszania jego praw.
 3. odwołania się od narzuconych na niego kar.

§  36

 1. Uczeń ma obowiązek:
 1. wypełniać polecenia Dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przestrzegać obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia w sprawach dotyczących zachowania i bezpieczeństwa,
 2. znać Statut ZSO i przestrzegać postanowień w nim zawartych,
 3. podporządkować się wszystkim regulaminom określającym sposób korzystania z mienia i pomieszczeń szkolnych,
 4. stosować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły w sprawach dotyczących zachowania i bezpieczeństwa,
 5. systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne. Nie spóźniać się na lekcje bez ważnego powodu,
 6. uczestniczyć w lekcji w sposób pełny, na miarę swoich możliwości psychofizycznych,
 7. przestrzegać prawa innych uczniów do pełnego korzystania z lekcji,
 8. systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych: posiadać potrzebne przybory, materiały, mieć odrobione zadania domowe,
 9. brać udział we wszystkich zajęciach objętych jego planem zajęć i usprawiedliwiać się z nieobecności,
 10. efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę,
 11. systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,
 12. przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
 13. uzupełniać braki wynikające z absencji,
 14. pozostawać – w czasie planowych zajęć edukacyjnych i w trakcie przerw między lekcjami – na terenie szkoły (budynek szkolny, boisko szkolne, szkolne centrum informacyjne),
 15. aktualnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych przewidzianych planem i programem danej klasy,
 16. systematycznie uczyć się i pracować nad własnym rozwojem,
 17. zachować się w każdej sytuacji w sposób godny,
 18. troszczyć się o honor i dobre imię szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycję,
 19. przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, a w szczególności:
 1. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
 3. szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
 4. ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
 5. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 6. naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,
 7. korzystać właściwie z dóbr kultury, środowiska przyrodniczego,
 8. szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze.
 1. współpracować z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania,
 2. postępować w sposób uczciwy, prawy i prawdomówny,
 3. kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej,
 4. okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 5. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole,
 6. dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
 7. ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu,
 8. w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia.
 9. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców,
 10. przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,
 11. dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów,
 12. zachowywać się w sposób niezagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu, kolegów i innych osób.
 13. zrekompensować umyślnie wyrządzoną szkodę w sposób uzgodniony z wychowawcą lub dyrektorem szkoły oraz z rodzicami.
 14. informować pracowników szkoły o przejawach wandalizmu, zagrożeniu bezpieczeństwa lub braku poszanowania godności innych osób.
 15. dbać o mienie szkoły, własne i kolegów.
 16. brać udział w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum

 

Uczeń nie może:

 1. przebywać na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem działania środków odurzających,
 2. palić tytoniu, pić alkoholu, zażywać środków odurzających w szkole i poza nią,
 3. posiadać tytoniu, alkoholu i przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz materiałów wpływających negatywnie na rozwój osobowy uczniów,
 4. znęcać się fizycznie i psychicznie nad innymi, zastraszać uczniów i pracowników szkoły.

 

§  37

 1. Uczeń Zespołu może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. wybitne osiągnięcia w nauce,
 2. pracę społeczną,
 3. wzorową postawę,
 4. osiągnięcia sportowe.
 1. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Zespołu:
 1. pochwała wychowawcy,
 2. pochwała opiekuna organizacji uczniowskich,
 3. pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
 4. dyplom uznania od Dyrektora,
 5. list pochwalny dla rodziców,
 6. nagrody rzeczowe,
 7. wpis do „Honorowej Księgi” Zespołu.
 1. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Rady Rodziców poszczególnych szkół Zespołu.

 

§  38

 1. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§  39

 1. Ustala się następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie wychowawcy bez udziału klasy,
 2. nagana ustna wychowawcy wobec klasy,
 3. wezwanie rodziców przez wychowawcę,
 4. pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,
 5. upomnienie  lub nagana Dyrektora Zespołu,
 6. pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji,
 7. obniżenie oceny zachowania – do najniższej włącznie,
 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 2. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
 3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 5. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może skreślić ucznia LO z listy uczniów oraz przenieść ucznia Gimnazjum do innego gimnazjum, gdy ten:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. wchodzi w kolizję z prawem,
 4. demoralizuje innych uczniów,
 5. permanentnie narusza postanowienia Statutu Zespołu.
 1. Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
 2. Uczeń Gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej, tego samego typu szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej Dyrektora.

 

§  40

 1. Codzienny strój szkolny powinien być skromny, schludny, bez emblematów propagujących treści antywychowawcze i znieważające symbole państwowe i religijne, sprzecznych z ogólnie przyjętym systemem wartości i norm społecznych.
 1. Pozostałe elementy stroju i wyglądu należy dostosować do ogólnie przyjętego wizerunku ucznia, tj. unikać wyzywającego makijażu, niestosownej i zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, kolczykowania i tatuowania ciała.
 2. Zakazuje się umieszczania wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach, plecakach itp.
 3. Uczniowie zmieniają w szkole obuwie.
 4. W uroczyste dni uczniowie przychodzą do szkoły w stroju galowym (biało-granatowym, biało-czarnym), noszą wizytowe obuwie.
 5. Na zajęciach wychowania fizycznego oraz podczas zawodów sportowych obowiązuje strój sportowy, ustalony z nauczycielem.
 6. Wszystkie przedmioty wartościowe uczeń przynosi do szkoły na własną odpowiedzialność.

 

§  41

 1. Podczas zajęć lekcyjnych i przerw nie wolno używać telefonów komórkowych bez względu na wykorzystywaną funkcję urządzenia. Podczas pobytu w szkole telefony komórkowe powinny być wyłączone. W razie konieczności należy korzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.
 2. W przypadku naruszenia zakazu korzystania z telefonów komórkowych nauczyciel ma prawo zabezpieczyć telefon i zwrócić go rodzicowi ucznia.
 3. Zajęć lekcyjnych nie wolno filmować, fotografować ani nagrywać bez zgody nauczycieli (i innych pracowników szkoły).

 

ROZDZIAŁ X

Formy i zasady sprawowania opieki nad uczniami

§  42

 1. Do uczniów wymagających szczególnej opieki należą:
 1. uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole,
 2. uczniowie z rodzin niedostosowanych społecznie lub nie gwarantujących właściwej opieki,
 3. uczniowie wybitnie zdolni,
 4. uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, dysfunkcjami, wymagający wsparcia ze strony nauczyciela,
 5. uczniowie z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku,
 6. uczniowie mający problemy specjalistycznej opieki lekarskiej.
 1. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez:
 1. zadania psychologa szkolnego realizowane na terenie Zespołu,
 2. współpracę z Poradnią Psychologiczną w Świdniku oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dziecku i rodzinie.
 3. Zadania logopedy szkolnego realizowane na terenie Zespołu
 1. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokojenia,
  2. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
  3. wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
  4. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  5. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,
  6. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,
  7. wspieranie środowiska wychowawczego ucznia.
 2. Psycholog realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją, a także organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (na terenie szkoły i w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) może być udzielana uczniowi na wniosek:
  1. ucznia pełnoletniego,
  2. rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom Zespołu organizowana jest w formie:
 1. diagnozy potencjalnych możliwości,
 2. diagnozy trudności emocjonalnych i edukacyjnych;
 3. porad, konsultacji,
 4. rozmów wychowawczych i wspierających,
 5. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 6. indywidualne zajęć z uczniami:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • terapia psychologiczna (zajęcia relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),

7. zajęcia z klasami (profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości),

8. preorientacji zawodowej dla uczniów gimnazjum i liceum.

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
 2. Szkoła umożliwia uczniom gimnazjum i liceum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

1) preorientację zawodową prowadzona przez psychologa szkolnego (diagnoza,  poradnictwo),

2) zajęcia prowadzone w szkole we współpracy z doradcą zawodowym PP-P Świdnik.

 1. Koordynatorem działań z zakresu doradztwa zawodowego jest psycholog szkolny.
 2. Uczniami wymagającymi szczególnej opieki zajmują się wychowawcy klas we współpracy z klasowym Radą Rodziców, Dyrektorem Zespołu, psychologiem szkolnym oraz placówkami i instytucjami oświatowymi.
 3. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo, tj. poradnią logopedyczną działającą przy PPP w Świdniku, Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku.
 4. Do zadań logopedy szkolnego należy w szczególności :
  1. Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy ucznia
  2. Diagnozowanie logopedyczne, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami
  3. Prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i grupowej dla uczniów w zależności od rozpoznanych potrzeb
  4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem uczniów.

 

§  43

 1. Przy wyjściu poza teren szkoły należy przestrzegać następujących zasad:
 1. w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe
  z W-F, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe Dyrektor Zespołu zapewnia jednego opiekuna na grupę stanowiącą jedną klasę (oddział),
 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne do innej miejscowości, która nie stanowi siedziby Zespołu, Dyrektor zapewnia jednego opiekuna dla grupy uczniów liczącej 15 uczniów, a przy wyjazdach w góry i nad akweny wodne – jednego opiekuna na 10 uczniów.

 

§  44

 1. Udział uczniów w pracach na rzecz Zespołu lub najbliższego środowiska może mieć miejsce po uzyskaniu zgody Dyrektora Zespołu i zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni sprzęt i urządzenia oraz przy zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.
 2. Zaopatrzenie uczniów w odpowiedni sprzęt spoczywa na organizatorze prac.
 3. Szkoła odpowiada za właściwą opiekę i bezpieczne warunki pracy.

 

§  45

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole rozpoczyna się na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć szkolnych dyżurem nauczycieli na korytarzu.
 2. Dyżury te pełnione są przez nauczycieli podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych.
 3. Z chwilą rozpoczęcia lekcji opiekę przejmuje nauczyciel mający w tym czasie zajęcia lekcyjne z daną klasą.
 4. Za nieobecnych nauczycieli dyżur w wyznaczonych rejonach szkoły pełnią osoby wyznaczone przez kierownictwo Zespołu w ramach zastępstwa.

§  46

 1. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:
 1. szkoła może prowadzić zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w formach stałych, okresowych lub okazjonalnych we własnych pomieszczeniach lub poza nimi, niestanowiących realizacji obowiązkowego programu dydaktycznego, odbywających się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 2. celem działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej jest kształtowanie, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 3. działalność pozalekcyjna ściśle wiąże się z pracą dydaktyczno – wychowawczą Szkoły.
 4. opiekunem zajęć pozalekcyjnych jest osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
 5. uczestnictwo w działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej jest dobrowolne.

 

§  47

 1. Uczniowie nie biorący udziału w zajęciach organizowanych przez Zespół, zobowiązani są przebywać na terenie szkoły (świetlica, biblioteka).
 2. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz w czasie zajęć sportowych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.

§  48

 1. Do  obowiązków nauczyciela dyżurnego należy czuwanie nad:
 1. przestrzeganiem przez uczniów właściwego zachowania się w czasie przerw, zmianą obuwia, itp.,
 2. bezpieczeństwem życia i zdrowia uczniów,
 3. zachowaniem przez uczniów czystości na korytarzach, w umywalniach, salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach Zespołu.
 1. Dyżurujący nauczyciel odpowiada za:
 1. zaistniałe wypadki,
 2. stan dekoracji i innego wystroju oraz czystość w wyznaczonym rejonie.

§  49

 1. Zachowanie w czasie lekcji:
 1. Na lekcjach należy zachować ciszę i spokój umożliwiający innym koncentrację na realizowanych zajęciach.
 2. Uczeń może zabierać głos podczas lekcji, jeśli wcześniej zasygnalizuje to nauczycielowi i uzyska zgodę.
 3. Uczeń bierze aktywny udział w lekcji i wykonuje polecenia nauczyciela.
 4. Uczniowi nie wolno podejmować działań niezwiązanych z lekcją, np. jedzenie, picie (chyba, że jest to usprawiedliwione stanem zdrowia), żucie gumy; nie może też trzymać na ławce przedmiotów niebędących pomocami do danej lekcji) chyba, że jest to usprawiedliwione stanem zdrowia.
 5. Uczeń nie przerywa toku lekcji (np. rozmowami niezwiązanymi z tematem lekcji), nie zajmuje się sprawami, które nie dotyczą realizacji programu; ewentualne prośby i uwagi w sytuacjach uzasadnionych zgłasza nauczycielowi.
 6. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji formalnie (zeszyty, podręczniki, inne materiały wskazane przez nauczyciela) oraz merytorycznie (znajomość bieżącego materiału w zakresie wskazanym przez nauczyciela). Uczeń jest zobowiązany do posiadania i starannego prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
 7. Lekcje rozpoczynają się punktualnie. Uczniowie mają obowiązek punktualnego stawiania się na zajęciach. Spóźnienia są jednym z czynników mających wpływ na ocenę zachowania. Nauczyciel wpisuje spóźnienie do dziennika lekcyjnego.
 8. Spóźnienie większe niż 15-minutowe skutkuje wpisaniem nieobecności na lekcji.
 9. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
 10. Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek – odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

 

§ 50

1. W celu wprowadzenia systemowych działań wychowawczych, profilaktycznych i doraźnych mających zapewnić właściwy przebieg procesu dydaktycznego i wychowawczego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, profilaktyki czy przeciwdziałania agresji w szkole powołuję się w Zespole Szkół Ogólnokształcących koordynatora ds. bezpieczeństwa

2. Do zadań koordynatora należą:

 1. integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły(nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa.
 2. koordynowanie realizacji i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach Programów Wychowawczych, Programów Profilaktyki oraz programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 3. pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów.
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych i profilaktycznych.
 5. dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa.

 

3. Zakres obowiązków koordynatora w ramach realizowanych zadań:

 

1) W ramach integrowania planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły(nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie podniesienia bezpieczeństwa koordynator:

 1. współpracuje z psychologiem, pielęgniarką szkolną w celu oceny sytuacji uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
 2. organizuje i uczestniczy w posiedzeniach zespołu ds. wychowawczych, Rad Rodziców, Samorządów Uczniowskich.
 3. wnioskuje do dyrektora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w szkole, a wymagających nakładów finansowych lub działań wymagających współpracy bądź zgody organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny
 4. opracowuje z Radą Pedagogiczną, Radami Rodziców i Samorządami Uczniowskimi program działań mający na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkole i wyeliminowanie sytuacji trudnych
 5. analizuje adekwatność stosowanych nagród i kar
 6. opracowywuje z dyrektorem i psychologiem projekt procedur bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole
 7. upowszechnia wiedzę o tych zasadach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli

 

     2) W ramach koordynowania realizacji i ewaluacji działań w zakresie bezpieczeństwa w  

         ramach Programów Wychowawczych i Programów Profilaktyki oraz programu      „Bezpieczna i przyjazna szkoła” koordynator:

 1. monitoruje zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły
 2. przeprowadza okresową diagnozę na temat stanu bezpieczeństwa w szkole, występujących zagrożeń oraz przestrzegania praw ucznia
 3. ocenia realizację zadań z zakresu profilaktyki (ocena pracy w kierunku uczenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu)

 

      3) W ramach pozyskiwania sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz

          podniesienia bezpieczeństwa uczniów koordynator:

 1. współpracuje z Radami Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania wychowawcze szkoły i rodziny
 2. współpracuje z Samorządami Uczniowskimi w zakresie propozycji poprawy bezpieczeństwa
 3. współpracuje z policją, strażą pożarną, sądem itp. w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa
 4. współpracuje ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami

 

4) W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę   w działaniach wychowawczych i profilaktycznych koordynator:

 1. przyjmuje zgłoszenia, interwencje, skargi uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz osób spoza szkoły
 2. współpracuje z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze w obszarze bezpieczeństwa (w zależności od potrzeb)
 3. promuje działania podejmowane w szkole na rzecz bezpieczeństwa

 

     5) W ramach dzielenia się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa koordynator :

 1. pomaga nauczycielom w nawiązywaniu współpracy w policją, strażą pożarną, komisja do rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodkiem pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa
 2. współuczestniczy w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa w szkole
 3. dzieli się wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych zachowań z nauczycielami, rodzicami i uczniami
 4. szkoli Radę Pedagogiczną i pracowników w zakresie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych
 5. proponuje szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa, agresji, przemocy
 6. sporządza roczne sprawozdanie z działań

 

ROZDZIAŁ XI

Działalność biblioteki szkolnej

§  51

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
 1. uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,
 2. nauczyciele i inni pracownicy szkoły – na podstawie legitymacji służbowych,
 3. rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,
 4. inne osoby za zgodą Dyrektora.
 1. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
 2. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni Dyrektor szkoły, który:
 1. zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność,
 2. zatrudnia wykwalifikowanego pracownika,
 3. wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,
 4. zatwierdza regulamin biblioteki,
 5. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela bibliotekarza.
 1. Rada Pedagogiczna:
 1. analizuje stan czytelnictwa (dwa razy w roku),
 2. opiniuje regulamin biblioteki,
 3. podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.
 1. Nauczyciele i wychowawcy:
 1. współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 2. znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
 3. współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,
 4. współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
 1. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

 

§  52

 1. Funkcje i zadania biblioteki:
 1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
 3. pomoc w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
 4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
 5. współudział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej,
 6. przysposabianie uczniów do samokształcenia, korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek,
 7. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształcenie ich kultury czytelniczej.
 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 1. W zakresie pracy pedagogicznej:
 1. udostępnianie zbiorów,
 2. udzielanie informacji,
 3. poradnictwo w doborze lektur,
 4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji – współudział w realizacji ścieżki edukacja czytelnicza i medialna,
 5. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (m.in. konkursy czytelnicze, wystawy książek),
 6. pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,
 7. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 1. W zakresie prac organizacyjno-technicznych:
 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencja i opracowanie zbiorów,
 3. selekcja zbiorów,
 4. prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi),
 5. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością  (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna),
 6. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

§  53

 1. Lokal biblioteki składa się a dwóch pomieszczeń – wypożyczalni i czytelni.
 2. W jednym z pomieszczeń Biblioteki stworzono Szkolne Centrum Informacyjne.
 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
 1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
 2. korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
 3. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów,
 4. korzystanie ze stanowisk komputerowych.

§  54

 1. Udostępnianie zbiorów odbywa się 30 godzin tygodniowo. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor.
 2. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych, w czasie przerw i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 

ROZDZIAŁ XII

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

§  55

 1. Świetlica jest placówką dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz tych, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
 2. Korzystający ze świetlicy uczniowie są zapisani w dzienniku świetlicy szkolnej.
 3. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą szkolną pełni Dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie pomieszczenie na świetlicę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność.
 4. Rada Pedagogiczna zatwierdza regulamin świetlicy szkolnej.
 5. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice uczniów współpracują ze świetlicą szkolną w zakresie informowania o potrzebach sprawowania opieki nad uczniami oraz doradztwa w sprawie pomocy uczniom.
 6. Prawa i obowiązki uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy szkolnej.

§  56

 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej:
 1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej i pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
  1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  2. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, a także organizowanie zajęć w tym zakresie,
  3. kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo,
  4. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
  5. współdziałanie z wychowawcami i rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy,
  6. organizowanie zabaw i gier świetlicowych,
  7. organizowanie zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym,
  8. popularyzowanie czytelnictwa oraz telewizyjnych programów edukacyjnych.
 1. Zadania i obowiązki wychowawcy świetlicy:
 1. Sprawowanie opieki nad uczniami.
 2. Troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka.
 3. Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości.
 4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
 5. Współpraca z Dyrektorem szkoły oraz nauczycielami i rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.

§  57

 1. Godziny pracy świetlicy szkolnej dostosowane są do planu zajęć lekcyjnych i odwozu uczniów.

 

ROZDZIAŁ XIII

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

§  58

 1. Zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów określone są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (WSO), stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ XIV

TRADYCJE i CEREMONIAŁ SZKOŁY

§  59

Zespół posiada własny sztandar.

 

 1. Sztandar jest symbolem i odznaką szkoły. Uświetnia ceremoniał szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz w czasie świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i religijnych. Towarzyszy także w ostatniej drodze zmarłym pracownikom szkoły i uczniom.
 2. Na awersie sztandaru na kremowym tle umieszczony jest płonący kaganek oświaty w kolorze żółtym, na tle otworzonej książki. Poniżej znajduje się motyw roślinny (dwie symetryczne względem siebie gałązki). W każdym rogu znajduje się złoty ornament. Dookoła symboli widnieje złoty napis: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sobiesiaka w Rybczewicach”. Rewers przedstawia godło państwowe na czerwonym tle.
 3. Sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy. W skład pocztu sztandarowego wchodzą:
 1. chorąży pocztu – uczeń,
 2. asysta –  dwie uczennice.
 1. Poczet sztandarowy występuje w ubiorze odświętnym (uczennice - biała bluzka, czarna spódnica; uczeń – biała koszula, czarne spodnie lub ciemny garnitur), białych rękawiczkach. Skład pocztu nosi szarfy biało – czerwone przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza.
 2. Uczniów do pocztu sztandarowego wybiera Rada Pedagogiczna. Powinni to być uczniowie klas najstarszych, cieszący się nienaganną opinią i osiągający bardzo dobre i dobre wyniki w nauce.

§  60

Szkoła posiada własny hymn, który jest śpiewany na wszystkich uroczystościach szkolnych

 

 1. Słowa hymnu brzmią następująco:

 

Ojczyzna nasza, to wieś i miasto,

i las co szumi piosnkę o zmroku.

Obłok i słońce co świeci jasno,

zboże co w polu rośnie wysoko.

 

Ojczyzna nasza to dom i szkoła

i szara wstęga drogi za domem.

I wszystko, wszystko co jest dokoła,

tak bliskie sercu, drogie, znajome.

 

To mowa, którą od dziecka znamy.

To ludzie, których nikt nie pokona.

Gorącym sercem Ciebie kochamy,

Ojczyzno nasza, ziemio rodzona.

 

 1. W trakcie śpiewania hymnu wszyscy przyjmują postawę zasadniczą.

 

§  61

Ceremoniał szkolny

 

 1. W skład ceremoniału szkolnego wchodzi:
  1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
  2. Ślubowanie klas pierwszych.
  3. Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły.
  4. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
 2. Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
 1. Uroczystość odbywa się w świetlicy szkolnej lub na boisku.
 2. Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich.
 3. Uroczystość składa się z:
 1. części oficjalnej:
  • wprowadzenie sztandaru,
  • odśpiewanie hymnu państwowego,
  • okolicznościowych przemówień,
 2. części artystycznej przygotowanej przez uczniów,
 3. części końcowej:
  • odśpiewanie hymnu szkoły,
  • wyprowadzenie sztandaru.
 1. Każdego roku do społeczności szkolnej uroczyście przyjmowani są uczniowie klas pierwszych.
 1. Uroczystość ma miejsce w świetlicy szkolnej i jest przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski.
 2. Uczniowie występują w strojach odświętnych.
 3. Podczas wyżej wymienionej uroczystości występują następujące elementy symboliki szkolnej: ślubowanie na sztandar szkoły, symboliczne pasowanie na ucznia.
 1.  Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku szkolnego na zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.
 1. Uroczystość odbywa się w świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie występują w strojach odświętnych.
 3. Uroczystość składa się z:
 1. części oficjalnej:
  • wprowadzenie sztandaru,
  • odśpiewanie hymnu państwowego,
  • okolicznościowych przemówień,
  • wręczenie przez Dyrektora szkoły listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych absolwentów,
  • wręczenie przez Dyrektora szkoły najlepszym absolwentom, świadectw ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagród książkowych i rzeczowych,
  • wpis najlepszych absolwentów do Księgi Honorowej szkoły,
 2. części artystycznej przygotowanej przez uczniów,
 3. części końcowej:
  • odśpiewanie hymnu szkoły,
  • wyprowadzenie sztandaru.
 1. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.
 1. Uroczystość odbywa się w świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie występują w strojach odświętnych.
 3. Uroczystość składa się z:
 1. części oficjalnej:
  • wprowadzenie sztandaru,
  • odśpiewanie hymnu państwowego,
  • okolicznościowych przemówień,
  • wręczenie przez Dyrektora szkoły najlepszym uczniom świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych,
 2. części artystycznej przygotowanej przez uczniów,
 3. części końcowej:
  • odśpiewanie hymnu szkoły,
  • wyprowadzenie sztandaru.
 1. Pozostałe świadectwa wręczane są uczniom przez wychowawców podczas spotkań w klasach.
   

 

ROZDZIAŁ XV

Postanowienia końcowe

§  62

 1. Zespół posiada i używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Stemple szkół wchodzących w skład Zespołu posiadają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
 3. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę tej szkoły; nazwa Zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

§  63

 1. Zespół posiada własny sztandar i hymn.
 2. Uroczystości szkolne odbywają się zgodnie z ustalonym ceremoniałem.

§  64

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.

§  65

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§  66

 1. Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy w Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§  67

 1. Zespół może przyjmować studentów kierunków pedagogicznych szkół wyższych publicznych i niepublicznych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu a szkołami wyższymi.

§  68

 1. Statut niniejszy jest nadrzędnym aktem prawnym obowiązującym w szkole.
 2. Zmiany w statucie wprowadza się w formie aneksu na wniosek:
 1. organów szkoły,
 2. organu prowadzącego,
 3. organu nadzorującego.
 1. Zmiany mogą być wprowadzone także w wyniku zmian przepisów.
 2. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane przez Radę Pedagogiczną. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. O zmianach powiadamia się organy szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący.

§  69

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 22 maja 2004 r.

Statut został nadany Zespołowi przez Radę Gminy Rybczewice dnia 29 marca 2004 r.

§  70

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc dotychczasowy Statut uchwalony przez Radę Pedagogiczną ZSO w dniu 25.10.2000 r.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Krzysztof Suszek
Data publikacji: 31.12.2014
Autor dokumentu: Krzysztof Suszek
Dokument z dnia: 31.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 002
SmodBIP